tzami

Συνέλληνες, ἄρχοντες καί ἀρχόμενοι, ξυπνῆστε, πρίν νά εἶναι πολύ ἀργά γιά ἐμᾶς καί τή χώρα μας!…

Συνέλληνες, ἄρχοντες καί ἀρχόμενοι,

ξυπνῆστε, πρίν νά εἶναι πολύ ἀργά

γιά ἐμᾶς καί τή χώρα μας!…

Κουτρούμπας-37Ἀρθρο τοῦ Προέδρου τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν
 Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Δημητρίου Ε. Κουτρούμπα

Π ρίν 3 περίπου χρόνια σέ ἐπανειλημμένες συζητήσεις μου μέ ἀνώτερους ἀξιωματούχους τῆς χώρας πού θά μποροῦσαν νά ἐπηρεάσουν τά πράγματα, ἄν ἤθελαν, ἀποκόμισα τήν ἐντύπωση ὅτι θά ἐφρέναραν καί ἐν τέλει θά ματαίωναν τήν ἵδρυση στήν Ἀθήνα ἐπισήμου μουσουλμανικοῦ τεμένους, γιά τό ὁποῖο προβαλλόταν ὡς κύριος λόγος ἱδρύσεως τό ὅτι ἄλλες εὐρωπαϊκές πρωτεύουσες διαθέτουν τέτοια τεμένη.

Δηλαδή ἐν πάσῃ μεγαλοπρεπείᾳ ὁ ἑλληνικός πιθηκισμός τῶν ἀνιστόρητων καί ἡμιμαθῶν ἀνευθυνοϋπευθύνων μας, κοινῶς εὐρωλιγούρηδων καί ἀμερικανολιγούρηδων,

οἱ ὁποῖοι κατευθύνονται ἀπό πληρωμένους πράκτορες καί ἀργυρώνητα μέσα ἐνημέρωσης πού ἀκολουθοῦν ξένα σκοτεινά σχέδια ντυμένα μέ τήν λευκή προβιά τῆς δημοκρατίας, τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τῆς ἀνεξιθρησκείας, τῆς παγκοσμιοποίησης καί τοῦ ἀνθρωπισμοῦ…

temenosὍλοι αὐτοί ἐπιδιώκουν ὥστε τό μέχρι πρότινος κατ’ ἐξοχήν ὁμοιογενές ἀπό ἀπόψεως πληθυσμοῦ καί χριστιανικῆς ὀρθοδοξίας ἑλληνικό κράτος νά μεταβληθῆ καί νά ἐξομοιωθῆ μέ τά ἀποικιοκρατικά κράτη τῆς Εὐρώπης (Ἀγγλία, Γαλλία, Ὁλλανδία, Πορτογαλία κλπ.), πού γιά δικά τους οἰκονομικά καί γεωπολιτικά συμφέροντα μετέφεραν στίς χῶρες τους πανσπερμία φυλῶν καί θρησκειῶν, ἤ μέ τίς πανσπερμικές ΗΠΑ, ὅπου γιά ἄλλους λόγους συγκεντρώθηκε ἀπό ὅλον τόν πλανήτη «κάθε καρυδιᾶς καρύδι» καί κάθε θρησκεία, αἵρεση, θεωρία ἤ τρέλλα. Καί ὅλα αὐτά προβάλλονται σήμερα μέ σκοπό τήν ὁμαδοποίηση, τή μετατροπή τῶν ἀνθρώπων σέ ὅμοιες, πληκτικές καί εὐκόλως χειραγωγούμενες ἀγέλες ὁμοιόμορφων ζώων. Ἐνῶ ἡ διαφορετικότητα καί ἡ ποικιλία, ὅπως δείχνει ἡ ποικιλία στόν φυτικό, ζωικό καί ἀνόργανο κόσμο, ἀποτελεῖ πηγή ζωῆς καί ὀμορφιᾶς…

 

Τά σχέδια αὐτά τῶν Εὐρωπαίων καί Ἀμερικανῶν καί τῶν ἐνταῦθα εὐρωλιγούρηδων καί ἀμερικανολιγούρηδων μοιάζουν καταπληκτικά μέ τήν προσπάθεια τῆς κολοβῆς ἀλεποῦς τοῦ μύθου, ἡ ὁποία, ἀφοῦ πιάστηκε σέ δόκανο καί ἔχασε τήν οὐρά της, κάλεσε σέ συνέλευση τίς ἄλλες ἀλεποῦδες γιά νά τίς πείση νά κόψουν καί αὐτές τήν οὐρά τους:

 

Τήν κυρά ἀλεπού τήν εἶδα,

πού τήν πιάσαν σέ παγίδα

 

καί τῆς κόψαν μιά χαρά

πέρα ὡς πέρα τήν οὐρά.

 

Καί μέ πονηριά καί σκέψη

τώρα πάει νά τά βολέψη,

 

τ’ ἀδελφάκια της καλεῖ

σέ συνέλευση τρανή:

 

―Πέστε μου μέ τά σωστά σας,

τί σᾶς χρειάζεται ἡ οὐρά σας;

 

Εἶναι βάρος περιττό

καί κουσούρι κωμικό.

 

Ὅλες νά μέ μιμηθῆτε

καί νά τήν ξεφορτωθῆτε!

 

Μιά ἀλεπού τότε μικρή

στάθηκε πιό πονηρή:

 

―Ἄν δέν σοῦ ’λειπε ἡ δική σου,

θ’ ἄκουγα τή συμβουλή σου!…

 

 

Τό τελευταῖο εἶναι ἡ ἀπάντηση πού πρέπει νά δώσωμε στούς πληρωμένους πράκτορες καί τούς ἀφελεῖς ὀπαδούς τους ὅλοι οἱ μυαλωμένοι  Ἕλληνες. Ἐάν δέ οἱ κυβερνῆτες μας κοιμοῦνται καί δέν τό ἀντιλαμβάνονται, νά τούς στείλωμε στό σπίτι τους καί νά ἀναζητήσωμε ἄλλους, ξύπνιους πού μποροῦν νά προστατεύσουν τά συμφέροντα τῆς χώρας μας.

Ἐκτός αὐτοῦ ὅμως τά πράγματα εἶναι πολύ διαφορετικά γιά μᾶς ἀπό ὅ,τι γιά τά μεγάλα κράτη τῆς Εὐρώπης ἤ τῆς Ἀμερικῆς. (Καί εἴδαμε τί δρακόντεια μέτρα παίρνουν στήν Εὐρώπη κράτη τοῦ δικοῦ μας μεγέθους, ἀλλά καί πολύ μεγαλύτερα, χωρίς μάλιστα νά εὑρίσκωνται στήν πρώτη γραμμή τῆς μουσουλμανικῆς καί μεταναστευτικῆς πλημυρρίδος: Κλείνουν ἀσφυκτικά τά σύνορά τους καί δέν δέχονται κανέναν παράνομο καί ὕποπτο «μουσαφίρη» στή χώρα τους).

Ἐμεῖς οἱ  Ἕλληνες καί τό Βυζαντινό καί Ἑλληνικό κράτος ὑποφέραμε ἀπό τίς συνεχεῖς ἐπιδρομές τῶν μουσουλμάνων (Περσῶν, Ἀράβων, Τούρκων) ἀπό τά μέσα τοῦ 7ου μ.Χ. αἰῶνος μέχρι σήμερα. Οἱ Τοῦρκοι μάλιστα κατέλυσαν τό ἀκρωτηριασμένο ἀπό τούς ληστρικούς σταυροφόρους κράτος μας καί ὁ λαός μας ὑπέφερε τρομερά δεινά καί μεγάλη ἀφαίμαξη ἐπί 400 χρόνια καί ἐξακολουθεῖ νά ἀπειλεῖται καθημερινῶς ἀπό φανατικούς καί ληστρικούς μουσουλμάνους ἰμπεριαλιστές, οἱ ὁποῖοι προωθοῦν συνεχῶς στή χώρα μας χιλιάδες ὁμοθρήσκους τους καί ὁμοϊδεάτες τους, μαζί μέ ἐγκληματίες καί κάθε καρυδιᾶς καρύδι, ἐνῶ διεγείρουν συνεχῶς μέ χρήματα καί προπαγάνδα τούς  Ἕλληνες ὑπηκόους μουσουλμάνους τῆς Θράκης. Οἱ δικοί μας κυβερνῆτες καί οἱ ἑλληνικές Ἀρχές κοιμοῦνται μακαρίως, ἄν δέν εὑρίσκονται σέ μυστική συνεννόηση μέ τούς ξένους πράκτορες…

Δέν ὑπάρχει λοιπόν καμμιά σχέση ἤ ὁμοιότητα τῆς ἐδῶ κατάστασης μέ ὅ,τι συμβαίνει στίς ἄλλες δῆθεν «δημοκρατικές» καί «φιλάνθρωπες»* χῶρες πού θέλουν νά μᾶς φορτώσουν ὅ,τι ξένο, ἀλλόκοτο καί διαφορετικό μπορεῖ νά μᾶς διαλύση μιά ὥρα ἀρχύτερα… Καί τοῦτο βεβαίως γιά νά ἐκμεταλλευθοῦν οἱ ἴδιοι τή γεωγραφική θέση, τά προϊόντα καί τούς ὑπόγειους καί ὑποθαλάσσιους θησαυρούς τῆς χώρας. Καί κάτι ἀκόμη γιά τούς ἄσπονδους φίλους μας: φαίνεται ὅτι ἐνδομύχως ποθοῦν νά σβήση καί νά ταφῆ στή λήθη τό ἑλληνικό ὄνομα καί ἡ ἑλληνική γλῶσσα, πού ἀποτελοῦν κάρφος στά μάτια τους, καί νά ἀφανισθῆ ἡ Ὀρθοδοξία καί ὁ ἀνόθευτος Χριστιανισμός, δηλαδή ἡ Ἀλήθεια πού διέδωσε στόν κόσμο ἡ Ἑλλάδα καί ἀποτελεῖ τόν μισητό ἀντίπαλο ὅλων τῶν διαβολοκίνητων καί παραστρατημένων θρησκειῶν, αἱρέσεων, ὁμολογιῶν καί σκοτεινῶν κατασκευασμάτων τοῦ πλανήτη, πάντοτε σύμφωνα καί μέ τό μῦθο τῆς κολοβῆς ἀλεποῦς.

Ἡ Ἑλλάδα λοιπόν, πού ἐπί αἰῶνες ἀνέπτυξε, διέδωσε στόν κόσμο καί προστάτεψε τόν γνήσιο Χριστιανισμό, εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχήν χριστιανική χώρα, πού ἀντιπροσωπεύει τήν μόνη ἀλήθεια ἐπάνω στόν πλανήτη Γῆ, ἡ ὁποία ἐπαληθεύεται καθημερινῶς καί ἐπί δύο χιλιετίες τώρα ἀπό τά συνεχῆ θαύματα τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καί τῶν ἁγίων καί ἀπό τό ἐπαναλαμβανόμενο κάθε Μέγα Σάββατο θαῦμα τῆς ἁφῆς τοῦ ἁγίου φωτός στό ναό τῆς Ἀναστάσεως στά Ἱεροσόλυμα. Καί ὁ Ἑλληνικός λαός εἶναι πεπεισμένος ὅτι αὐτή εἶναι ἡ μόνη ἀληθινή θρησκεία καί ἡ μόνη Ἀλήθεια. Πῶς λοιπόν θά τοῦ ἐπιβάλουν νά στήση δίπλα στήν ἀλήθεια ὅ,τι θεωρεῖ ὡς ψέμα καί μάλιστα μέ δικά του ἔξοδα;

Εἴδατε στή Μέκκα, στή Μεδίνα, στήν Ἄγκυρα νά χτίζουν μέ κρατικά ἔξοδα κανένα μεγαλοπρεπῆ χριστιανικό ναό μέ ἵδρυμα διάδοσης τοῦ χριστιανισμοῦ; Οὔτε αὐτό τό ἁπλό δέν μποροῦν νά σκεφθοῦν οἱ ἑκατοντάδες βουλευτές μας, πού ἐψήφιζαν τήν ἵδρυση μουσουλμανικοῦ τεμένους στό κέντρο τῆς Ἀθήνας καί μάλιστα μέ κρατικά ἔξοδα τή στιγμή πού χιλιάδες  Ἕλληνες πολῖτες λιμοκτονοῦν; Διότι μέ τή διάκριση μεταξύ ἀλήθειας καί ψεύδους φαίνεται ὅτι δέν ἔχουν πολύ καλές σχέσεις ἤ δέν γνωρίζουν κἄν τήν ἀλήθεια.

Ὁ ἑλληνικός λαός εἶναι φιλάνθρωπος, βαθύτατα δημοκρατικός καί σέβεται τό δικαίωμα τῶν ἄλλων νά πιστεύουν ὅ,τι θέλουν καί νά ἔχουν τόπους λατρείας πού θά κατασκευάσουν οἱ ἴδιοι καί δέν θά προσβάλλουν τά θρησκευτικά αἰσθήματα τῶν Ἑλλήνων. Ἄν δέν τούς ἀρέσει αὐτό, ἄς επιστρέψουν στίς χῶρες τους. Ἄλλωστε οἱ περισσότεροι ἦρθαν ἀπρόσκλητοι, παρανόμως καί περιφρονοῦν καί παραβιάζουν τούς νόμους τῆς χώρας μας. Οἱ δέ ἀνεγκέφαλοι κυβερνῆτες μας ὑπέγραψαν μέ τούς δόλιους Εὐρωπαίους «φίλους» μας ὅτι ὅποιοι πρόσφυγες ἤ λαθρομετανάστες πατήσουν πρῶτα τό ἑλληνικό ἔδαφος πρέπει νά παραμένουν ἐσαεί ἐδῶ ἤ ὅτι οἱ «φίλοι» καί συνέταιροί μας μποροῦν νά τούς στέλνουν πάλι πακεταρισμένους στήν Ἑλλάδα!… Καί οἱ «φωστῆρες» μας διακήρυξαν κατόπιν τήν πολιτική τῶν ἀνοικτῶν συνόρων, δηλαδή ὅτι ἑκουσίως αὐτοκτονοῦμε!…

Διότι, δεδομένου τοῦ ὅτι οἱ μουσουλμάνοι ἔχουν ὡς δόγμα τή βίαιη διάδοση τῆς θρησκείας τους στούς «ἀπίστους» ἤ τήν ἐξόντωσή τους, ὅπως ἀπέδειξε ἤδη ἡ ἱστορία 14 αἰώνων, εἶναι προφανές ὅτι ἡ ἀθρόα εἴσοδος μουσουλμάνων στή χώρα καί ἡ ἐδῶ ἐγκατάστασή τους ἀποτελεῖ δυναμίτιδα στά θεμέλια τῆς ὑπάρξεώς μας ὡς λαοῦ καί ὡς κρατικῆς ὀντότητας. Διότι ἀφ’ ἑνός μέν αὐτοί αὐξάνονται ραγδαίως ―ἐν ἀντιθέσει πρός τή φθίνουσα πορεία καί τήν ὑπογεννητικότητα τῶν καλοπερασάκηδων ἤ τῶν πενομένων σήμερα Ἑλλήνων― καί ἀφ’ ἑτέρου ἔξω ἀπό τήν πόρτα μας ἀκονίζουν συνεχῶς τά ξίφη τους καί μᾶς ἀπειλοῦν οἱ ἡγέτες τῶν ληστρικῶν γειτόνων μας, τῶν ὁποίων τά ἐξοπλισμένα ἀεροπλάνα καί πολεμικά πλοῖα ὑπερίπτανται τῶν νησιῶν μας καί προσεγγίζουν τίς ἀκτές μας, καί οἱ πληρωμένοι πράκτορές τους ὀργώνουν τήν ἑλληνική Θράκη, δηλητηριάζουν τούς κατοίκους της καί ἀγοράζουν ἐκτάσεις.

Καί ἄς μήν πῆ κανείς ἀφελής ὅτι οἱ φόβοι μας εἶναι ὑπερβολικοί. Ἡ δόλια καί μεθοδική ἐξόντωση τῶν Ἑλλήνων στήν Κωνσταντινούπολη, στά Πριγκηπόνησα, στά ἑλληνικώτατα νησιά  Ἴμβρο καί Τένεδο, πού προστατεύονται ρητῶς ἀπό τή συνθήκη τῆς Λωζάνης, καί στήν Κύπρο τελευταῖα δέν ἀφήνουν καμμία ἀμφιβολία γιά τό πόσο μεγάλη ἀφροσύνη ἀποτελεῖ ἡ στάση μας νά ἀνεγείρωμε μέ κρατικά χρήματα μουσουλμανικό τέμενος στό κέντρο τῆς Ἀθήνας, κοντά στήν Ἀκρόπολη καί τό χῶρο τῆς Ἀκαδημίας τοῦ μεγίστου φιλοσόφου τῶν αἰώνων Πλάτωνος, καί νά ὑποστηρίζωμε τούς ἐπήλυδες, παράνομους, ἐχθρικούς, αὐταρχικούς καί ἀντιδημοκρατικούς μουσουλμάνους εἰς βάρος τῶν πενομένων φιλήσυχων χριστιανῶν Ἑλλήνων συμπολιτῶν μας ἐν ὀνόματι δῆθεν τῆς δημοκρατίας! Διότι εἶναι γνωστό ὅτι τίς πλεῖστες μουσουλμανικές χῶρες κυβερνοῦν αὐταρχικοί σουλτᾶνοι, σεΐχηδες καί δικτάτορες, ὑπάρχουν ἐκεῖ κοινωνικές τάξεις ἀνδρῶν, ἐνῶ οἱ γυναῖκες, κλεισμένες ἐνίοτε σέ mousoulmaniko-temenosχαρέμια ἀγάδων, εἶναι σχεδόν ἀνύπαρκτες.

Γιά ποιά δημοκρατία, ἰσότητα καί ἀνθρωπισμό μιλοῦν οἱ ξεδιάντροποι ὑποκριτές πού ὑπερασπίζονται δῆθεν τά δικαιώματα τῶν ἐπήλυδων μουσουλμάνων τῆς χώρας μας; Γιατί δέν πᾶνε νά στηρίξουν τά ἀνθρώπινα δικαιώματα στίς χῶρες τῶν συνεταίρων τους στίς ἐπιχειρήσεις σουλτάνων καί δικτατόρων, ὅπου καταπατεῖται καί τσαλακώνεται κάθε ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια; Κάτι τέτοιο ἀποτελεῖ αὐτοκτονία καί ἔγκλημα ἐναντίον αὐτῆς τῆς χώρας, τήν ὁποία οἱ πρόγονοί μας μέ ποταμούς αἱμάτων κατόρθωσαν νά τήν ἐλευθερώσουν ἀπό τόν μακραίωνα μουσουλμανικό ζυγό τῶν αἱμοβόρων θηρίων τῆς ἀσιατικῆς στέπας καί τῆς ἀφροασιατικῆς ἐρήμου, πού ἐξακολουθοῦν νά βρυχῶνται στήν πόρτα μας.

Ἄν δέν συνέλθωμε ἐγκαίρως γιά νά στοιχηθοῦμε στήν ὑπέροχη καί ἀποδεδειγμένως ἀσφαλῆ ἑλληνοχριστιανική παράδοση καί τήν ἑλληνική γλῶσσα, πού ἀποτελοῦν ἀσφαλῆ μέσα διάπλου τῆς πολυτρικυμισμένης ἐποχῆς καί περιοχῆς μας, πιθανῶς δέν θά ξυπνήσωμε ποτέ ἀπό τόν ὕπνο τῆς ἀδιαφορίας μας. Διότι οἱ βάρβαροι θά μᾶς ἔχουν κόψει ἐν τῷ μεταξύ τήν καρωτίδα…

Μήν ἐπαναπαύεσθε καί μήν ἔχετε καμμιά ἐμπιστοσύνη στούς ἀφερέγγυους καί δόλιους «συμμάχους» καί «συνεταίρους» μας στήν Εὐρώπη καί Ἀμερική, οἱ ὁποῖοι πάντοτε προτιμοῦν τίς μπίζνες καί τό κέρδος τους, προσποιοῦνται τούς τυφλούς καί κωφούς στίς κατάφωρες παραβιάσεις τοῦ διεθνοῦς δικαίου καί στίς ἀδικίες εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου, ὑποστηρίζουν κρυφά ἤ φανερά ὅλους τούς ἐχθρούς μας ὁλόγυρα καί σέ κάποια στιγμή θά διαλύσουν πιθανώτατα τίς λεόντιες ἑταιρεῖες τῆς Εὐρωπαϊκῆς  Ἕνωσης καί τοῦ ΝΑΤΟ καί θά πηδήσουν ἔξω ἀπ’ τό καράβι…

Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω! Ὁ καιρός βραχύς!…

―――――

* Οἱ μεγάλοι ἠθοποιοί, «δημοκράτες» καί «φιλάνθρωποι» ἡγέτες τῶν χωρῶν αὐτῶν εἶναι ἐκεῖνοι πού γιά τά συμφέροντά τους ἔλυωσαν καί λυώνουν τούς λαούς τῆς Γιουγκοσλαβίας, τοῦ Ἰράκ, τῆς Συρίας καί τόσων ἄλλων χωρῶν ἐν ὀνόματι τῆς δημοκρατίας καί τοῦ… ἀνθρωπισμοῦ…

About PKR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

filosofika-portraita

Παρουσίαση βιβλίου Φιλοσοφικά Πορτραίτα

   ΠΡΟΣ: ΜΜΕ   ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Γραφείου Τύπου & Επικοινωνίας ...

ikastiki

Εικαστική εγκατάσταση για τον συνάνθρωπο

Εικαστική Εγκατάσταση για τον Συνάνθρωπο από 12 έως 15 Δεκεμβρίου ...

prosklisi bazaar new

μπαζάρ βιβλίου στην Αιάντειο βιβλιοθήκη

20170317124556

Παρουσίαση βιβλίου Παπασάϊκα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Δαγκλή 27                                                       Τηλ: 2641360614  ...

kinderdocs-Final-poster-1050x700

KinderDocs ταξιδεύει στην Άμφισσα

Δήμος Δελφών                                Το KinderDocs ταξιδεύει στην ...