Παρακμή της Πατρίδος

Παρακμή τῆς πατρίδος καί πλήρης ἐγκατάλειψη τῶν ἐκτός τῶν συνόρων Ἑλλήνων

img_4254-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf                      Tοῦ Προέδρου τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν

Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Ε.Κ.Π.Α. Δημητρίου Ε. Κουτρούμπα

 

 

Τό αἴσθημα τῆς ἰδιοκτησίας καί τῶν «δικῶν του» ἀτόμων καί πραγμάτων εἶναι ἀνεπτυγμένο στόν ἄνθρωπο περισσότερο ἀπό ὅ,τι στά ἄλλα κινούμενα ζῶντα ὄντα λόγῳ τοῦ αὐτοσυναισθήματος καί τοῦ λογικοῦ του, πού τοῦ ἐπιτρέπει νά κάνη ὑπολογισμούς καί νά ἔχη συνείδηση καί ἀντίληψη τοῦ χρόνου ὡς παρελθόν, παρόν καί προσδοκώμενο μέλλον, πού λογικά θά συνοδεύεται ἀπό τίς ἴδιες βιοτικές ἀνάγκες. Τό αἴσθημα αὐτό ὑπῆρχε στόν ἄνθρωπο καί πρίν ἐγκατασταθῆ σέ ὡρισμένο τόπο (γεωργο-τεχνικός βίος) ἤδη ἀπό τήν ἐποχή τοῦ πλάνητος βίου, εἴτε συλλεκτικός (θηρευτικός-ἁλιευτικός) εἴτε ποιμενικός ἦταν αὐτός, καί πρίν ἀπό τήν ἐγκαταβίωσή του σέ σπήλαια. Διότι καί τότε εἶχε τήν πεποίθηση ὅτι οἱ καρποί πού συνέλεξε ἤ τό θήραμα πού ἔπιασε εἴτε τό σπήλαιο ὅπου ἔμεινε γιά κάποιο διάστημα ὅπως καί τό κοπάδι τῶν προβάτων καί τό λιβάδι ὅπου πῆγε πρῶτος εἶναι δικό του, τῆς οἰκογενείας του καί τῆς παρέας του καί ὄχι κάποιου ἄλλου ἤ κάποιων ἄλλων, ἔναντι τῶν ὁποίων ἔπρεπε νά τό ὑπερασπίση, ἄν τό ἀμφισβητοῦσαν καί τό διεκδικοῦσαν.

Τό αἴσθημα αὐτό ἔγινε ἀκόμη ἰσχυρότερο, ὅταν ὁ ἄνθρωπος πέρασε ἀπό τόν περιπλανώμενο βίο στόν γεωργικό βίο καί ἐγκαταστάθηκε μονίμως σέ ἕναν τόπο, χρησιμοποιώντας μονίμως ἕνα σπήλαιο ἤ κατασκευάζοντας μόνιμο ἐνδιαίτημα, καλύβα ἤ οἴκημα. Ἀπό τή στιγμή δέ πού ἕνας ἰσχυρός ἀρχηγός ἤ γενάρχης συγκέντρωσε γύρω του τά κτήματα καί τά ἐνδιαιτήματα τῶν παιδιῶν καί τῶν λοιπῶν συγγενῶν του καί συγκροτήθηκε μιά μεγάλη ἀνθρώπινη ὁμάδα μέ τά οἰκήματα καί τίς γεωργοκτηνοτροφικές ἐγκαταστάσεις της, ἐδημιουργήθηκε ἡ ἔννοια τῆς περιοχῆς τοῦ γενάρχη πατέρα, τῆς πατρίδος (ἀπό τό πατήρ, θέμα πατρ- μέ κατάληξη -ίς) μέσα στά συμφέροντα τῆς ὁποίας συμπεριλαμβανόταν καί προστατευόταν καί τό ζωτικό συμφέρον καθενός ἀτόμου τῆς ὁμάδος-πατριᾶς.

Μέ τόν καιρό στήν ἔννοια τῆς πατρίδος πλήν του γεωγραφικοῦ χώρου καί τῶν ἐπ’ αὐτοῦ συγγενικῶν ἀτόμων καί ὑλικῶν ἀντικειμένων συμπεριελήφθησαν καί ὅλα τά συνδεόμενα μέ αὐτήν γεγονότα, κατορθώματα, θρῦλοι, δοξασίες καί πίστεις, μνημεῖα τοῦ λόγου καί τῆς τέχνης, γενικά ὅ,τι ὑλικό ἤ πνευματικό ἀγαθό παράγεται μέσα σέ αὐτή ἀπό τούς συμπατριῶτες, τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς αὐτῆς, τό λαό ἤ τούς πολῖτες, δηλαδή ὅ,τι συνήθως ὀνομάζομε πολιτεία καί πολιτισμό.

Τήν περιοχή, τήν ἐπικράτεια τῆς πατρίδος τους πολλοί ἄρχοντες-ἡγεμόνες καί λαοί ἀγωνίστηκαν νά τήν καταστήσουν πλούσια καί ἰσχυρή καί νά τήν μεγεθύνουν.  Ἔτσι ἦρθαν σέ σύγκρουση μέ τούς γείτονές τους καί κατά συνέπειαν δημιουργήθηκαν οἱ πόλεμοι ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀκόρεστης πλεονεξίας καί φιλοδοξίας ἡγεμόνων καί λαῶν νά μεγαλώσουν τήν ἐπικράτειά τους καί τή δύναμή τους, νά ἁρπάξουν τούς θησαυρούς τῶν ἄλλων καί νά ἐξασφαλίσουν ὑποτελεῖς ὑπηρέτες-δούλους γιά τήν ἄκοπη παραγωγή ἀγαθῶν καί φόρων, ἐπ’ ὠφελείᾳ τῶν διοικούντων. Αὐτή εἶναι σέ ἁδρές γραμμές ἡ σκιαγράφηση τῆς δημιουργίας τῶν ἡγετῶν, τῶν λαῶν καί τῶν πατρίδων.

Μία ἀπό αὐτές τίς πατρίδες, ἀπό τίς ἀρχαιότερες, ἄν ὄχι ἡ ἀρχαιότερη, καί ἀναμφισβήτητα ἡ ἐνδοξότερη ἐπάνω στόν πλανήτη Γῆ εἶναι ἡ πατρίδα μας Ἑλλάδα. Αὐτό δέν τό λέμε ἐμεῖς οἱ  Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι, ἐνῶ ὡς ἄτομα εἴμαστε συνήθως ἀθεράπευτα ἐγωιστές καί καθένας μας νομίζει τόν ἑαυτό του κέντρο τοῦ κόσμου, γύρω ἀπό τό ὁποῖο πρέπει νά κινοῦνται ὅλοι οἱ ἄλλοι καί τό σύμπαν ὁλόκληρο, κατά κανόνα ἀγνοοῦμε τήν ἱστορία μας, ὑποτιμοῦμε τήν πατρίδα μας καί θαυμάζομε ἀσυλλόγιστα ὅ,τι πρόσκαιρα μεγάλο καί φανταχτερό μᾶς προβάλλουν πληρωμένα μέσα ἐνημέρωσης (ἤ καλύτερα προπαγανδιστικά μέσα συσκότισης τῆς ἀλήθειας καί ἀποτύφλωσης τῶν πολιτῶν) καί πληρωμένοι κομπλεξικοί καί σκοτεινοί πράκτορες ξένων συμφερόντων.

Τό ὄντως παράξενο αὐτό φαινόμενο τῆς ὑποτίμησης τῆς πατρίδος μας ὄχι μόνον ἀπό τούς φθονερούς καί ἐπίβουλους ἐχθρούς μας, ἀλλά καί ἀπό τούς ἀπληροφόρητους καί ἐπιπόλαιους  Ἕλληνες (πρβ. τόν ὅρο «ψωροκώσταινα») ὀφείλεται βασικά σέ ἔλλειψη σωστῆς παιδείας ἤ στρέβλωση τῆς παιδείας μας εἴτε ἀπό ξενόφερτους ἡγεμόνες ἀρχικά εἴτε ἀπό ξενόδουλους, ἡμιμαθεῖς ἤ καί πληρωμένους ξένους πράκτορες καί δῆθεν «φωτισμένους» δικούς μας κυβερνῆτες κατόπιν. Διότι ἀνώτερη παιδεία ἀπό ἐκείνην πού διέγραψαν καί ἐφήρμοσαν στό Βυζάντιο οἱ σοφοί Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας Βασίλειος ὁ Μέγας, Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καί Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός δέν ὑπάρχει. Αὐτή ἀποτελεῖ κρᾶμα τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς σοφίας καί τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ἀλήθειας. Ἡ τελευταία εἶναι καί ἡ μόνη ἀλήθεια ἐπάνω στόν πλανήτη Γῆ, διότι βασίζεται στήν θεία ἀποκάλυψη τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ καί ἐπαληθεύεται καθημερινῶς μέ πλῆθος θαυμάτων ἐπί δύο σχεδόν χιλιετίες. Καί ἡ ἀλήθεια αὐτή εἶναι ἡ μόνη πού ἀπελευθερώνει πραγματικά τό πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου καί τόν διαπαιδαγωγεῖ καί τόν διαμορφώνει ὡς σωστό, εὐτυχισμένο ἄτομο καί ἰδανικό μέλος τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας. 

Ὅλα τά ἄλλα ἀνθρώπινα παιδαγωγικά, ἰδεολογικά καί ἠθικοθρησκευτικά συστήματα, πού δέν βασίζονται ἐπάνω στήν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, εἶναι ἀνθρώπινα κατασκευάσματα, ἀποκυήματα ἀνθρώπινης ἀλαζονείας καί ἀποστασίας καί διαβολικῆς ἐμπνεύσεως. Εἶναι αὐτά πού ὁδήγησαν σέ λάθος δρόμο τούς ἀνθρώπους καί κατέστησαν ἀνυπόφορη ζούγκλα τίς σύγχρονες «διαφωτισμένες» καί «προοδευτικές» ἀνθρώπινες κοινωνίες.

Αὐτή ἡ Ἑλλάδα ἦταν ἐκείνη πού χωρίς πόλεμο μετέτρεψε τήν ἀπέραντη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στήν ἔνδοξη Ἑλληνική Αὐτοκρατορία τῶν μέσων χρόνων1 καί μετονόμασε τούς  Ἕλληνες σε «ρωμιούς».

Ὁ μέγιστος ποιητής τῆς Γερμανίας Γκαῖτε (Goethe) ἔγραψε*:  Ὅ,τι εἶναι ἡ καρδιά καί ὁ νοῦς γιά τόν ἄνθρωπο εἶναι ἡ Ἑλλάδα γιά τήν ἀνθρωπότητα.

Ὁ μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος Νίτσε (Nietze) ἔγραψε: Οἱ  Ἕλληνες εἶναι οἱ ἡνίοχοι κάθε ἐπερχόμενου πολιτισμοῦ.

Καί ὁ ἴδιος πάλι εἶπε: Θαυμάζω τούς  Ἕλληνες, γιατί τά βρῆκαν ὅλα καί τούς μισῶ, γιατί δέν ἄφησαν τίποτε γιά μᾶς.

Ὁ Κάρολος Μάρξ εἶπε: Ἡ ἑλληνική γλῶσσα ἀναπτύχθηκε ὡς πρότυπο γιά τίς ἄλλες γλῶσσες.

Ὁ  Ἔνγκελς ἔγραψε: Οἱ  Ἕλληνες ἀνέπτυξαν τή γλῶσσα περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλον λαό.

Ὁ Λένιν ἔγραψε: Ἡ ἑλληνικἤ γλῶσσα θά πρέπει νά γίνη ἡ γλῶσσα τῆς Εὐρώπης.

Ὁ Γάλλος Ἀκαδημαϊκός Ρισπέν (Jean Rispin) ἔγραψε:  Ὅταν ἡ γῆ θά ἐκπνέη κάποτε στό διάστημα, ἡ τελευταία της λέξη θά εἶναι: Ἑλλάδα.

Ὁ Ἀμερικανός ἱστορικός, φιλόσοφος καί μελετητής τοῦ παγκόσμιου πολιτισμοῦ Γουίλ Ντυράν (Will Durant) ἔγραψε: Ὁ ἑλληνικός πολιτισμός ἀποτελεῖ τό κορυφαῖο δημιούργημα τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος.

Ὁ  Ἄγγλος μαθηματικός καί φιλόσοφος  Ἄλφρεντ Γουάϊτχέντ (Alfred Whitehead) ἔγραψε:  Ὅλη ἡ φιλοσοφία τῆς Εὐρώπης εἶναι ὑποσημειώσεις στόν Πλάτωνα.

Ὁ  Ἄγγλος πρωθυπουργός Οὐΐνστον Τσώρτσιλ εἶπε:  Ἕως τώρα ἐλέγαμε ὅτι οἱ  Ἕλληνες πολεμοῦν σάν ἥρωες, στό ἑξῆς θά λέμε ὅτι οἱ ἥρωες πολεμοῦν σάν  Ἕλληνες.

Αὐτή ἡ πολιτισμένη, ἡ τρισένδοξη Ἑλλάδα ἀνέβασε στά ὕψη τίς τέχνες, τά γράμματα καί τίς ἐπιστῆμες καί μέ τήν σύντηξη τῆς ἀνθρώπινης διανόησης καί σοφίας μέ τήν ἐξ ἀποκαλύψεως θεία σοφία τῆς χριστιανικῆς Ὀρθοδοξίας δημιούργησε τόν ὑψηλότερο ἀνθρώπινο πολιτισμό μέ κέντρο τήν Κωνσταντινούπολη καί κατά τούς μέσους χρόνους ἐφώτισε τά σκοτάδια τῆς βαρβαρότητας τῆς Δύσης, τοῦ Βορρᾶ, τῆς Ἀνατολῆς καί τοῦ Νότου, δηλαδή τῆς οἰκουμένης. Γι’ αὐτό καί εἵλκυσε, ὅπως ὁ μαγνήτης τόν σίδηρο ἤ ὅπως τό φῶς τίς σκνῖπες καί τά κουνούπια, καί ἀκατάπαυστες λυσσαλέες ἐπιθέσεις ὅλων τῶν βαρβάρων καί τῶν αἱρετικῶν ἀπό ὅλα τά σημεῖα τοῦ ὁρίζοντος. Καί ἄντεξε ἐπί χίλια χρόνια ὡς ἀσπίδα καί προπύργιο τοῦ Πολιτισμοῦ καί τῆς Ἀλήθειας.

Ἐπειδή ὅμως νομοτελειακά στόν φθαρτό ὁρατό κόσμο ὅ,τι ἔχει ἀρχή ἔχει καί τέλος καί ἡ ἀνθρώπινη φύση λόγῳ ἐγγενῶν ἀδυναμιῶν καί ἐλαττωμάτων ἀδυνατεῖ νά συνεχίζη ἐπ’ ἀόριστον μιά πορεία στό αὐτό ὕψος ἔντασης καί ἀκμῆς, κάποτε φτάνει ἡ καθοδική πορεία καί παρακμή. Γιά τήν Κωνσταντινούπολη, τό Βυζάντιο, αὐτήν τήν πτωτική πορεία ἐπιτάχυναν οἱ ἀπειράριθμοι βάρβαροι καί οἱ φθονεροί αἱρετικοί.  Ἔτσι τό 1204 μ.Χ. οἱ φθονεροί καί ληστρικοί αἱρετικοί τῆς Δύσης καί τό 1453 οἱ βάρβαροι καί ληστρικοί ἀλλόφυλοι καί ἀλλόθρησκοι τῆς ἀσιατικῆς στέππας κατέλαβαν τήν βασιλίδα τῶν πόλεων καί κατέλυσαν τό ἑλληνικό κράτος μέ ὀλέθριες συνέπειες γιά τόν ἑλληνισμό καί τόν πολιτισμό τῆς χώρας, ἀλλά καί ταυτοχρόνως μέ σημαντικές ὠφέλειες τῶν πέριξ (Οὐδέν κακόν ἀμιγές καλοῦ). Διότι πλῆθος Ἑλλήνων σοφῶν καί λογίων, πλῆθος χειρογράφων, βιβλίων καί μνημείων τέχνης καί πολιτισμοῦ σκορπίστηκαν πρός τή Δύση καί τό Βορρᾶ καί συνετέλεσαν στήν Ἀναγέννηση καί στόν ἐκπολιτισμό τῶν βαρβάρων ἤ καθυστερημένων λαῶν τῆς Εὐρώπης.

Ὅταν δέ κάποτε, ὕστερα ἀπό 400 περίπου χρόνια σκοτεινῆς δουλείας, αὐξήθηκε σημαντικά ὁ ἀριθμός τῶν πραγματικῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν καί ὁ Θεός τούς ἔστειλε ἡγέτες πού πίστευαν ὅτι «ὁ Θεός ἔδωσε τήν ὑπογραφή του γιά τήν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος καί δέν τήν παίρνει ὀπίσω»,2 ἐμφανίστηκε καί πάλι στό προσκήνιο τῆς Ἱστορίας ἡ Ἑλλάδα, ἔστω καί μικρή λόγῳ τοῦ ἀθεράπευτου ἐγωισμοῦ καί τῆς διχόνοιας τῶν ἡγετῶν της καί λόγῳ τῶν ἀλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων καί τοῦ φθόνου τῶν «μεγάλων Δυνάμεων» τῆς ἐποχῆς.

Αὐτές πεισματικά καί τότε καί κατόπιν (π.χ. τό 1913, τό 1918-1922, τό 1940-1945) ἤθελαν μιά μικρή Ἑλλάδα, διοικούμενη ἀπό πειθήνια ὄργανά τους δίκην προτεκτοράτου, καί αὐτό τό πέτυχαν μέχρι σήμερα λόγῳ τοῦ ἐγωισμοῦ, τῆς ἀσυνεννοησίας, τῆς μικρόνοιας καί διχόνοιας τῶν ἡγετῶν προπάντων τῆς Ἑλλάδος καί λιγώτερο λόγῳ τῆς εὐπιστίας καί τοῦ εὐμετάβλητου τοῦ ὑπέροχου κατά τά ἄλλα ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἐθαυματούργησε, ὅσες φορές εὐτύχησε νά ὁδηγῆται ἑνωμένος ἀπό μία φωτισμένη πατριωτική ἡγεσία.

Ἡ παντοειδής ἡγεσία, ἀλλά πρό παντός ὁ παντοδύναμος μετά τήν τελευταία μεταρρύθμιση τοῦ Συντάγματος τῆς χώρας Πρωθυπουργός εὐθύνεται κατά 90% γιά τή σημερινή κατάπτωση καί ἀθλιότητα τῆς χώρας. Αὐτός ἔδωσε τήν ἐντολή γιά τή διάλυση τῆς γλώσσας, τῆς παιδείας, τῆς οἰκογένειας καί κατά συνέπειαν καί ὁλόκληρης τῆς κοινωνίας τόσο μέ ἀπαράδεκτους καί ἀντιχριστιανικούς νόμους ὅσο καί μέ καταιγιστικό καθημερινό βαμβαρδισμό ἀπό ἀχαλίνωτα, διεφθαρμένα καί ξενοκίνητα μέσα ἐνημέρωσης, ἔντυπα καί ἠλεκτρονικά, πού διέλυσαν ὅλους τούς ἠθικούς ἁρμούς τῆς κοινωνίας μας, προβάλλοντας ὡς κανόνα καί πρόοδο ὅ,τι πιό σάπιο καί ἄρρωστο, ὅ,τι πιό περιθωριακό ἔχουν παραγάγει οἱ παρηκμασμένες, αἱρετικές καί ἄθεες κοινωνίες τῆς «πολιτισμένης» Δύσης.

Οἱ ἴδιοι οἱ ἡγέτες τῆς χώρας μας ὡς ἐντολοδόχοι ξένων σκοτεινῶν ἀνθελληνικῶν καί ἀντιορθόδοξων συμφερόντων, πού τούς στηρίζουν νά καταλάβουν καί νά διατηρήσουν τήν ἐξουσία, ἐφρόντισαν τίς τελευταῖες δεκαετίες νά μᾶς δέσουν χειροπόδαρα μέ τεράστια δάνεια, πού τά κατασπατάλησαν ἀφρόνως γιά νά ἐξασφαλισθοῦν οἱ ἴδιοι καί νά αὐξήσουν τούς ὀπαδούς τους. Δεμένη καί αἰχμάλωτη, οἰκονομικά καί πνευματικά παρέδωσαν τή χώρα σέ ἄπληστους τοκογλύφους καί σέ καμουφλαρισμένους ἄσπονδους ἐχθρούς.

Ἔτσι σήμερα ἡ Ἑλλάδα, ἡ κορυφαία ἔπαλξη τοῦ πνεύματος, τῆς ἐπιστήμης, τῆς τέχνης, τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς ἐξ ἀποκαλύψεως χριστιανικῆς ἀλήθειας, τῆς μόνης Ἀλήθειας ἐπάνω σέ αὐτόν τόν πλανήτη, μοιάζει μέ ἠθικό, πνευματικό, πολιτικό καί οἱκονομικό ἐρείπιο καί ἔχει καταστῆ περίγελως ἀκόμη καί τῶν Σκοπιανῶν καί τῶν Ἀλβανῶν, οἱ ὁποῖοι διεκδικοῦν ἀναίσχυντα τά ἐδάφη της, καθοδηγούμενοι ἀπό ἄσπονδους «φίλους» καί «συμμάχους», δῆθεν προστάτες διεθνῶς τῆς ἐλευθερίας, τῆς δικαιοσύνης καί τῶν πανανθρώπινων ἀξιῶν, καί ἀπό τούς ἐξ Ἀνατολῶν φωτοσβέστες καί πρωταθλητές στή σφαγή καί ἐξολόθρευση λαῶν καί μειονοτήτων Τουρκομογγόλους.

Τό κατάντημα αὐτό ἀποτελεῖ κατάληξη μιᾶς κατάπτωσης, πού ὀφείλεται βασικά στήν ἀνάξια, ξενοκίνητη καί πουλημένη σέ κρυφούς καί φανερούς ἐχθρούς ἡγεσία τῆς χώρας. Ἀνάξιοι, ἡμιμαθεῖς, ἀπάτριδες καί δειλοί κυβερνῆτες χαντάκωσαν καί χαντακώνουν συνεχῶς τά νόμιμα συμφέροντα τοῦ λαοῦ καί τῆς χώρας, ἀλλά καί ἀγνόησαν καί ἐξακολουθοῦν νά ἀγνοοῦν τούς ἐκτός τῶν συνόρων τῆς Ἑλλάδος  Ἕλληνες.

Καί ἐνῶ ἄλλοι λαοί καί ἄλλα κράτη, ἀκόμη καί πολύ μικρότερα ἀπό τήν Ἑλλάδα, ὅπως π.χ. ἡ Μάλτα, τό Λουξεμβοῦργο, ἡ Ἀλβανία, τό ἑτερόκλητο μόρφωμα τῶν Σκοπίων, ὄχι μόνον διεκδικοῦν σθεναρά καί μέ ἐπιθετική πολιτική τά νόμιμα ἤ ἄνομα συμφέροντα τοῦ λαοῦ τους, ἀλλά κάποια ἀπό τά κράτη αὐτά ἀσκοῦν καί ἰμπεριαλιστική πολιτική ἔναντι τῶν γειτόνων τους, οἱ  Ἕλληνες πολιτικοί, δειλοί καί ψοφοδεεῖς ποντικοί οἱ περισσότεροι ἔχουν ἐγκαταλείψει ἀπό τῆς δημιουργίας τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους ἑκατοντάδες χιλιάδες καί ἑκατομμύρια δυστυχεῖς  Ἕλληνες τελείως ἀβοήθητους καί βορά σέ αἱμοσταγεῖς βαρβάρους καί ἀδίστακτους σωβινιστές, οἱ ὁποῖοι μεθοδικά καί συστηματικά τούς ἐξόντωσαν καί ἐξακολουθοῦν νά τούς ἐξοντώνουν χωρίς νά ἀκουστῆ τό παραμικρό ἀπό τήν «ἐλεύθερη» Ἑλλάδα.

Ἑκατοντάδες χιλιάδες  Ἕλληνες ἐξοντώθηκαν μέ ἀπάνθρωπα βασανιστήρια ἀπό τούς Τούρκους τόν εἰκοστό αἰῶνα καί οἱ  Ἕλληνες πολιτικοί καί κυβερνῆτες διστάζουν νά χρησιμοποιήσουν τόν ὅρο γενοκτονία, ὅπως πράττουν μικρότεροι λαοί, π.χ. οἱ Ἀρμένιοι ἤ οἱ Ἰσραηλινοί. Οἱ δικοί μας φοβοῦνται μή χάσουν τήν ἡσυχία τους, μήν τούς μαλώσουν τά ξένα ἀφεντικά καί πάψουν νά τούς ὑποστηρίζουν, ὁπότε θά χάσουν τήν ἐξουσία… Ὁμοίως οἱ «σύμμαχοί» μας στό ΝΑΤΟ καί πρωτοπαλλήκαρα τοῦ «ἐλευθέρου κόσμου» Τοῦρκοι τίς προηγούμενες δεκαετίες ἐξόντωσαν καί ἔδιωξαν μεθοδικά μέ καταχθόνια καί συχνά μυστικά διατάγματα ἑκατοντάδες χιλιάδες  Ἕλληνες ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη, τά Πριγκηπόνησα, τήν  Ἴμβρο καί τήν Τένεδο, μολονότι αὐτοί προστατεύονται ρητῶς ἀπό τή συνθήκη τῆς Λωζάνης.

Οἱ δικοί μας κυβερνῆτες δέν ἔβγαλαν ἄχνα, τρῶνε, πίνουν καί διασκεδάζουν μέ τούς σφαγεῖς τῶν ἑλληνικῶν συμφερόντων καί δίνουν προνόμια στούς ἑλληνογενεῖς κατά τό πλεῖστον μουσουλμάνους τῆς Δυτικῆς Θράκης, τῶν ὁποίων τά δικαιώματα στίς διεθνεῖς συνθῆκες χαρακτηρίζονται ἁπλῶς ὡς ἀντίστοιχα ἐκείνων τῶν χριστιανῶν Ἑλλήνων τῆς Κωνσταντινουπόλεως!

Ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου κατατυραννοῦνται ἐπί ἕναν αἰῶνα τώρα ἀπό τούς Ἀλβανούς σωβινιστές καί στεροῦνται στοιχειωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οἱ δικοί μας κυβερνῆτες ὄχι μόνον δέν βγάζουν ἄχνα, ἀλλά διασκεδάζουν μέ τούς Ἀλβανούς καί σάν βρεγμένες γάτες ἀπολογοῦνται γιατί κάποιοι ἐγκληματίες καί συνεργάτες τῶν Ἰταλῶν φασιστῶν καί τῶν Ναζί Τσάμηδες ἔφυγαν μαζί μέ τούς κατακτητές ἀπό τή Θεσπρωτία, φοβούμενοι ὅτι θά τιμωρηθοῦν γιά τά ἀποτρόπαια ἐγκλήματά τους! Καί ἐνῶ στό Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οἱ Ἀλβανοί πολέμησαν ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καί σήμερα συνεργάζονται μέ τούς Τούρκους ἐναντίον μας, οἱ δικοί μας πολιτικοί τούς ἀντιμετωπίζουν ἄνευ ὅρων ὡς φίλους καί ὑποστηρίζουν ἀνεπιφύλακτα στήν εἴσοδό τους στήν Εὐρωπαϊκή  Ἕνωση. Ἀποκορύφωμα βλακείας, ἀναξιοπρέπειας καί δουλοφροσύνης, ἄν ὄχι προδοσία, ἀνάρμοστη γιά ὁποιοδήποτε κράτος, πολύ περισσότερο γιά τήν τρισένδοξη Ἑλλάδα!

Οἱ Γιουγκοσλάβοι τοῦ Τίτο καί οἱ Σκοπιανοί κατόπιν καταπίεσαν καί καταπιέζουν τούς  Ἕλληνες τῆς περιοχῆς τους, πού ἀναγκάστηκαν νά ἀλλάξουν τά ὀνόματά τους, ὥστε νά φαίνωνται σλαβικά, καί ὄχι μόνον νά ξεχάσουν τή γλῶσσα τους, ἀλλά καί νά δροῦν ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Μακεδονίας. Οἱ ἡγέτες μας τηροῦν καί πάλι σιγήν ἰχθύος γιά τούς ὁμογενεῖς μας καί ὑποχωροῦν συνεχῶς μπροστά στό κράτος-ἔκτρωμα αὐτό, ἕτοιμοι νά τοῦ παραχωρήσουν καί τό ἑλληνικό ὄνομα «Μακεδονία», ἐπειδή τό θέλουν οἱ μεγάλοι «σύμμαχοι» καί «φίλοι» μας Ἀμερικανοί καί Γερμανοί, πού κρυφό σκοπό ἔχουν βάλει νά διαλύσουν τή χώρα μας.

Οἱ Βούλγαροι καταδίωξαν καί ἔδιωξαν τούς  Ἕλληνες ἀπό τήν Ἀνατολική Ρωμυλία καί τά παράλια τῆς Μαύρης Θάλασσας, ἀνάγκασαν ὅσους ἔμειναν ἐκεῖ νά ἀλλάξουν ὀνόματα καί νά ξεχάσουν τή γλῶσσα τους καί διέπραξαν φρικτά ἐγκλήματα κατά τῶν Ἑλλήνων στή Θράκη καί τή Μακεδονία κατά τόν εἰκοστό αἰῶνα καί τούς δύο Παγκοσμίους Πολέμους.  Ὅμως καμμία διαμαρτυρία καί καμμία ἀποζημίωση δέν ζητήθηκε ἀπό τούς ἀδιάφορους, ἀπάτριδες καί ψοφοδεεῖς ἡγέτες μας, βοηθούντων βέβαια στήν τελευταία περίπτωση ὅπως καί σέ προηγούμενες καί τῶν «προοδευτικῶν» σοσιαλκομμουνιστῶν ἀριστερῶν μας!

Στήν κομμουνιστική Σοβιετική  Ἕνωση ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἑλλήνων ἀπό τίς παρευξείνιες προπαντός περιοχές διώχθηκαν ἀγρίως, ἐκτοπίστηκαν στά βάθη τῆς Ρωσίας καί ἐξοντώθηκαν, ὑποχρεωθέντες ὅσοι ἐπέζησαν νά χάσουν τά ὑπάρχοντα καί τή γλῶσσα τους. Οἱ  Ἕλληνες πολιτικοί καί κυβερνῆτες τούς ἀγνόησαν καί ἀδιαφόρησαν καί γι’ αὐτούς.

Στή Μέση Ἀνατολή, Συρία, Λίβανο, Παλαιστίνη, Ἰορδανία δεκάδες χιλιάδες  Ἕλληνες ξεχάστηκαν ἀβοήθητοι καί ξεκληρίστηκαν μέσα στή θάλασσα τῶν μουσουλμάνων.

Στήν Αἴγυπτο ἡ ἀνθοῦσα ἑλληνική παροικία ξεκληρίστηκε καί διώχθηκε ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Νάσερ, χωρίς οἱ  Ἕλληνες κυβερνῆτες τῶν Ἀθηνῶν νά τούς ὑποστηρίξουν, ὅπως κάνουν οἱ ἡγέτες ἄλλων χωρῶν, ἀκόμη καί πολύ μικρότερων ἀπό τή δική μας.

Στή Σικελία καί τή Νότιο Ἰταλία δεκάδες ἄν ὄχι ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἑλλήνων ξεχάστηκαν τελείως ἀπό τό ἑλληνικό κράτος, πού θά ἔπρεπε τουλάχιστον νά τούς βοηθήση νά διατηρήσουν τή γλῶσσα καί τίς παραδόσεις τους.  Ἔμειναν τελείως ἀβοήθητοι γιά νά ἀπορροφηθοῦν ἀπό τούς «φίλους» μας Ἰταλούς καί Παπικούς, οἱ ὁποῖοι ἀπό τόν δέκατο αἰῶνα (γιά νά περιοριστοῦμε στά νεώτερα χρόνια) ἐνεργοῦν πάντα «γιά τό καλό μας», ὅπως καί κατά τόν δεύτερο π.Χ. αἰῶνα οἱ πρῶτοι ἀπό αὐτούς…

Σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο καί σέ ὅλες τίς ἠπείρους τῆς Γῆς χιλιάδες καί ἑκατομμύρια  Ἕλληνες, πού ἡ καταδίωξη καί ἡ φτώχεια τούς ἀνάγκασε νά ἀναζητήσουν νέες ἑστίες, ἔχουν ἐγκαταλειφθῆ ἀπό τό ἑλληνικό κράτος καί σιγά-σιγά ἀφομοιώνονται καί χάνονται γιά τήν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία θά μποροῦσε νά βοηθήση στήν ὀργάνωσή τους καί στή διατήρηση τῆς γλώσσας, τῆς θρησκείας, τῶν ἐθίμων καί τῶν δεσμῶν μέ τήν πατρίδα. Θά ἀντιτείνη κανείς: ποῦ νά βρεθοῦν πραγματικοί  Ἕλληνες πατριῶτες στίς ἑλληνικές κυβερνήσεις καί ποῦ νά περισσέψουν χρήματα ἀπό τούς σπάταλους κλέφτες καί κηφῆνες τῆς ἑλληνικῆς κομματικοδίαιτης διοίκησης γιά νά διατεθοῦν γιά τούς ὁμοεθνεῖς μας;

Οἱ  Ἕλληνες, ἀπό τούς πιό χαρισματικούς καί ταλαντούχους λαούς τῆς ὑφηλίου, ἔχουν τήν ἀτυχία ἀφ’ ἑνός μέν νά φέρουν στόν ὀργανισμό τους τό μικρόβιο τῆς διχόνοιας, πού συχνά ἐξελίσσεται σέ θανάσιμη ἀρρώστια, καί ἀφ’ ἑτέρου νά κυβερνῶνται κατά κανόνα ἀπό ἡμιμαθεῖς, ἀνίκανους, ἰδιοτελεῖς καί ἀπάτριδες ἡγέτες, οἱ ὁποῖοι προωθοῦνται καί ὑποστηρίζονται ἀπό ξένα σκοτεινά καί ἀνθελληνικά κέντρα.

Ἔτσι αὐτή ἡ χώρα, ἀπό τίς ὡραιότερες καί πλέον προικισμένες στόν κόσμο, καταντᾶ στό σημερινό χάλι νά εἶναι ἐπαίτης καί περίγελως τῶν πάντων. Οἱ πολῖτες της, ἀλλά προπάντων οἱ  Ἕλληνες πού ζοῦν στίς γύρω ἐχθρικές περιοχές εἶναι ἐγκαταλειμμένοι στήν τύχη τους χωρίς καμμία προστασία, χωρίς κανένα δικαίωμα, χωρίς κανένας νά νοιάζεται γι’ αὐτούς. Οἱ βάρβαροι ἐξοντώνουν μεθοδικά τούς  Ἕλληνες, τούς σφάζουν σάν κοτόπουλα ἤ ἀρνιά χωρίς νά ἀκουσθῆ ἡ παραμικρή φωνή διαμαρτυρίας.

Ἐνῶ ἡ ληστεία καί θανάτωση π.χ. ἑνός Ἀμερικανοῦ, ἑνός Γερμανοῦ, ἑνός  Ἄγγλου, ἑνός Κινέζου, ἑνός Γάλλου, ἑνός Τούρκου, ἑνός Ἰσραηλινοῦ ἤ καί ἑνός Ἀλβανοῦ μπορεῖ νά θεωρηθῆ σοβαρό διπλωματικό ἐπεισόδιο καί νά ὁδηγήση ἀκόμη καί σέ τοπική σύρραξη, κάτι ἀνάλογο, πού θά συμβῆ σέ ἕναν  Ἕλληνα, θά περάση ἀπαρατήρητο καί οἱ ἀδιάφοροι ψοφοδεεῖς κυβερνῆτες μας δέν θά ἀρθρώσουν λέξη. Θά εἶναι περίπου σάν κάποιος νά ἔσφαξε ἕνα ἀρνί ἤ ἕνα κοτόπουλο, δηλαδή γιά ἕνα φυσιολογικό καί ἀνάξιο λόγου γεγονός. Τόσο φτηνούς κατάντησαν τούς  Ἕλληνες…

Ἐάν δέν ξυπνήσωμε, ἐάν δέν συνειδητοποιήσωμε τήν τραγική καί ἐπικίνδυνη κατάσταση τῆς χώρας μας καί ἐάν δέν κινητοποιηθοῦμε γιά νά ἐπιστρέψωμε στίς δοκιμασμένες ἐπί χιλιετίες παραδόσεις μας καί ἐάν μέ θεία φώτιση δέν ἀναζητήσωμε ἱκανούς, δίκαιους καί φιλοπάτριδες ἡγέτες γιά νά μᾶς κυβερνήσουν καί νά ὁδηγήσουν τό σκάφος τῆς Πολιτείας μέσα ἀπό τόν τρικυμισμένο ὠκεανό τῆς σύγχρονης παγκόσμιας ἀφροσύνης, τό μέλλον μας διαγράφεται σκοτεινό καί ἀβέβαιο.

―――――

  1. Δέν εἶμαι βέβαιος ἄν ἡ ὀνομασία Βυζαντινή Αυτοκρατορία δόθηκε γιά νά μή συγχέεται μέ τήν Αὐτοκρατορία τῆς Ρώμης ἤ γιά νά συσκοτισθῆ τό γεγονός ὅτι οἱ Ἕλληνες ἦταν οἱ κορυφαῖοι στή δόξα καί τόν πολιτισμό ὄχι μόνον κατά τήν ἀρχαιότητα, ἀλλά καί καθ’ ὅλον τόν χιλιετῆ «μεσαίωνα» καί μέχρι τή χαραυγή τῶν νεωτέρων χρόνων.
  2. Βλ. Θ. Κολοκοτρώνη, Ἀπομνημονεύματα, Καταγραφή Γ. Τερτσέτη, ἐπιμέλεια Τάσου Βουρνᾶ, Ἀθήνα (ἄ.ἔ) [ Ἐκδόσεις Δρακοπούλου], σελ. 235.

 

―――――

* Οἱ γνῶμες δίνονται μεταφρασμένες.

About PKR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Δημοτική βιβλιοθήκη Άμφισσας Γ. Γάτος

Τα δεδομένα της συλλογής της Βιβλιοθήκης Γ. Γάτου σε νέο ...

Η επιστροφή” της Φιλομήλας Λαπατά

Η επιστροφή” της Φιλομήλας Λαπατά Παρουσίαση του ιστορικού μυθιστορήματος  “Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ” της Φιλομήλας Λαπατά ...

Ο μαραθωνοδρόμος Χριστόφορος Μερούσης

«Ο κορυφαίος Έλληνας Μαραθωνοδρόμος, Χριστόφορος Μερούσης, στην Ημερίδα του Συλλόγου ...

Λαμιώτικο καρναβάλι

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018   «Το Μαγικό Ξόρκι της Αποκριάς» ...

Κούλουμα στην Υπάτη

«Καλώς την Σαρακοστή… την Καθαρή Δευτέρα» θα τραγουδήσουν και φέτος ...