Μ.Μ.Ε.: Μέσα Μαζικής Εξαθλίωσης;

Μ.Μ.Ε.: Μέσα Μαζικής Εξαθλίωσης;

Κουτρούμπας-37

Ἀρθρο τοῦ Προέδρου τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Δημητρίου Ε. Κουτρούμπα

 

Οἱ  ἐπιστημονικές ἀνακαλύψεις καί ἡ σύγχρονη τεχνολογία κάνοντας πράγματι ἅλματα προσέφεραν στόν ἄνθρωπο ταχύτατα καί ἐξαιρετικά μέσα συγκοινωνίας καί ἐπικοινωνίας, ἔτσι πού ὄχι ἄστοχα λέγεται ὅτι ἡ γῆ ὁλόκληρη καί ὁ κόσμος ὅλος ἔχει γίνει σήμερα ἕνα μεγάλο χωριό, ἄν ὄχι μιά μικρή γειτονιά. Οἱ ἀποστάσεις ἔχουν σχεδόν ἐκμηδενισθῆ. Τό τηλέφωνο, ὁ τύπος, τό ραδιόφωνο, ἡ τηλεόραση, τό διαδίκτυο μεταδίδουν σχεδόν ἀστραπιαῖα παντοῦ ὅ,τι συμβαίνει σέ κάθε γωνιά τοῦ πλανήτη. Χαρᾶς εὐαγγέλια, θά ἔλεγε κανείς, γιά τήν ἐξυπηρέτηση τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ πολιτισμοῦ, γιά τή μάθηση, τήν πρόοδο καί γιά τήν πρόληψη καί θεραπεία ἐπικινδύνων φαινομένων καί καταστάσεων.

Ὅλα αὐτά βεβαίως, ἰσχύουν ἐφ’ ὅσον γίνεται λογική καί συνετή χρήση τῶν μέσων καί ἀνακαλύψεων. Διότι ὅλα τά πράγματα ἔχουν, ὅπως τά νομίσματα, δύο ὄψεις. 

Ἤ, ὅπως τό διατύπωσαν φιλοσοφῶντας οἱ ἀρχαῖοι: Οὐδέν καλόν ἀμιγές κακοῦ (καί ἀντιστρόφως: Οὐδέν κακόν ἀμιγές καλοῦ). Τοῦτο ὀφείλεται ὄχι μόνο στή φύση τῶν πραγμάτων, ἀλλ’ ἐν πολλοῖς καί στήν τάση τοῦ ἀνθρώπου πρός τήν ὑπερβολή καί τήν κατάχρηση.

Καί, ἐφόσον ἡ ὑπερβολή καί ἡ κατάχρηση βλάπτει μόνον ἕνα ἄτομο ἤ μόνον ἐκεῖνον πού κάνει τήν κατάχρηση, εἶναι ἴσως μικρό τό κακό. Ἐάν ὅμως ἡ ὑπερβολή καί ἡ κατάχρηση ἑνός ἤ περισσοτέρων ἀτόμων βλάπτη χιλιάδες ἤ ἑκατομμύρια συνανθρώπων, τότε τό κακό καί ἡ ζημία εἶναι τεράστια.

Ἡ τελευταία περίπτωση εἶναι, δυστυχῶς, ὁ κανόνας στό σύγχρονο κόσμο λόγω τῆς ὁμαδοποίησης, μαζικότητας καί καθολικότητας τῶν μέσων ἐπικοινωνίας. Καί ἐνῶ ἡ «μαζικότητα», δηλαδή ἡ δυνατότητα εὐρύτατης καί καθολικῆς ἐπίδρασης, θά μποροῦσε μέ καλή χρήση τῶν μέσων νά προσφέρη τεράστια ὠφέλεια στό κοινωνικό σύνολο, μέ τήν κατάχρηση προξενεῖ ἀνυπολόγιστη ζημία καί καταστροφή.

ΜΜΕ-127Διότι ἐνημέρωση δέν σημαίνει μόνον πληροφόρηση, ἀλλά σημαίνει καί διαρκῆ διδασκαλία, μάθηση καί διαπαιδαγώγηση μέ τό λόγο ἤ τήν παρουσίαση εἰκόνων καί προτύπων, πού ἐπιδροῦν ἀσυναίσθητα καί πολύ βαθύτερα στόν ἀναγνώστη, στόν ἀκροατή ἤ τό θεατή. Πρόκειται δηλαδή γιά ἕνα καταπληκτικό μέσον διάδοσης γνώσεων, ἰδεῶν, τέχνης, μουσικῆς, πολιτισμοῦ καί καθολικῆς παιδείας, τό ὁποῖο στά χέρια σοφῶν καί συνετῶν ἀνθρώπων θά μποροῦσε νά ἐφοδιάση ὅλους τούς συνανθρώπους μέ ὠφέλιμες γνώσεις, νά τούς διασκεδάση, νά ἀνυψώση τό πνευματικό τους ἐπίπεδο, νά τούς προσφέρη ἠθικά πρότυπα καί νά τούς καταστήση ἀνώτερα κοινωνικά ὄντα, βελτίους πολίτας ἐν ταῖς πόλεσιν, ὅπως θά ἔλεγε ὁ Ἀριστοφάνης.* Δηλαδή μπορεῖ νά κατευθύνη τούς πολῖτες πρός τήν ἀτομική καί κοινωνική πρόοδο καί εὐδαιμονία, πού εἶναι ἡ μόνιμη καί διακαής ἐπιδίωξη ἀτόμων, κοινωνιῶν καί πολιτειῶν – κρατῶν καί ὁ τελικός σκοπός τῆς ὑπάρξεως σύμφωνα μέ ὅλες τίς φιλοσοφικές καί θρησκευτικές θεωρίες καί τίς ἐπαγγελίες τῶν πολιτικῶν συστημάτων.

Τί συμβαίνει ὅμως στήν πραγματικότητα;

Σέ  πολλά σοβαρά καί καλῶς ὀργανωμένα κράτη, ὅπου κυβερνοῦν σοβαροί καί ἐχέφρονες ἄνθρωποι πού ἐνδιαφέρονται γιά τό καλό τῶν συμπολιτῶν καί τῆς πατρίδος τους, ἔχουν θεσπισθῆ καί ἐφαρμόζονται αὐστηρές προδιαγραφές καί νόμοι, βάσει τῶν ὁποίων ὁρίζεται τό πλαίσιο λειτουργίας τῶν διαφόρων μέσων ἐπικοινωνίας. Ἔτσι προστατεύονται κατά ἕνα μεγάλο βαθμό οἱ πολῖτες τους ἀπό τήν ἀχαλίνωτη ἐλευθερία καί ἀσυδοσία, πού ἐπιδιώκουν ὄχι μόνον ἐλαφροί τύποι πού ἐπιζητοῦν ἀτομική προβολή καί δόξα, ἀλλά καί νοσηροί ἐγκέφαλοι καί σκοτεινά ἐπιχειρηματικά συμφέροντα.

Ἐκεῖ καθορίζεται αὐστηρά ποιός, μέ τί προσόντα, πῶς καί τί θά προσφέρη στό κοινό ἀπό τά Μ.Μ.Ε., ποιοί θά κάνουν τόν ἔλεγχο καί ποιές εἶναι οἱ αὐστηρές ποινές, πού πρέπει νά ἐπιβάλλωνται ἀμέσως στούς παραβάτες γιά νά προστατευθῆ τό κοινωνικό συμφέρον. Ἐκεῖ εἶναι αὐστηρῶς καθορισμένοι οἱ ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί καί λειτουργοῦν βάσει ἀδείας καί τήρησης αὐστηρῆς δεοντολογίας, τήν ὁποία παρακολουθεῖ σοβαρή Ἀρχή ἀποτελούμενη ἀπό προσωπικότητες ἐγνωσμένου κύρους, γνώσεων καί ἀρετῆς.

Διότι, ἐάν ἕνας δάσκαλος πού «ἐκπέμπει» πληροφόρηση, μάθηση καί διαπαιδαγώγηση σέ μία αἴθουσα 20 μαθητῶν, πρέπει νά ἐλέγχεται γιά τήν ἱκανότητα καί τήν ἀνταπόκρισή του στούς σκοπούς τῆς ἀποστολῆς του, πόσο μεγαλύτερος καί αὐστηρότερος πρέπει νά εἶναι ὁ ἔλεγχος γιά ὅποιον μέσα ἀπό ἕνα ἐκδοτικό συγκρότητα, ἕναν ραδιοφωνικό ἤ τηλεοπτικό σταθμό μπορεῖ νά ἐνημερώνη, νά διδάσκη καί νά κατευθύνη ἤ νά «στραβώνη» χιλιάδες ἤ ἑκατομμύρια ἀναγνῶστες, ἀκροατές καί τηλεθεατές συγχρόνως;

Βεβαίως μέ τή διάδοση τοῦ διαδικτύου ὁ ἔλεγχος τῆς πληροφόρησης καί ἐπικοινωνίας ἔχει ξεφύγει ἐν πολλοῖς ἀπό τά χέρια καί τῶν σοβαρῶν κρατῶν καί ἔχει καταστῆ πλέον παγκόσμιο τό θέμα τῆς προστασίας τῶν πολιτῶν καί τῶν κοινωνιῶν ἀπό διεθνῆ σκοτεινά ἐπιχειρηματικά κυκλώματα καί διεστραμμένους ἐγκεφάλους πού προβάλλουν καί προπαγανδίζουν τήν ἀσυδοσία καί τό ἔγκλημα. Ὅμως κάθε εὐνομούμενη σοβαρή πολιτεία προσπαθεῖ νά ἀντιμετωπίση τό πρόβλημα τόσο ἐντός τῶν ὁρίων της ὅσο καί σέ διεθνές ἐπίπεδο.

Τί συμβαίνει ὅμως στή χώρα μας, στήν Ἑλλάδα; Στή χώρα τοῦ μέτρου καί τῆς ἁρμονίας, ὅπου ὁ μέγας νομοθέτης Σόλων ἔλεγε Μηδέν ἄγαν, ὁ σοφός Κλεόβουλος ἐδίδασκε Μέτρον ἄριστον καί ὁ μέγας φιλόσοφος Πλάτων ἔγραφε: Ἡ ἄγαν ἐλευθερία ἔοικεν οὐκ εἰς ἄλλο τι ἤ εἰς ἄγαν δουλείαν μεταβάλλειν (Ἡ ὑπερβολική ἐλευθερία φαίνεται νά ὁδηγῆ ὄχι σέ τίποτε ἄλλο παρά σέ ὑπερβολική σκλαβιά).

(** Ἐδῶ ἡ ὑπερβολική ἐλευθερία ἤ μᾶλλον ἡ ἀσυδοσία ἔχουν μεταβάλει τή χώρα σέ σωστή ζούγκλα. Στό χῶρο, παραδείγματος χάριν, τῶν ἐρτζιανῶν, τῆς ραδιοφωνίας ἐπικρατεῖ πλήρης σύγχυση, ἀσυδοσία, χάος καί πανδαιμόνιο. Ὁ καθένας ἀνοίγει αὐθαίρετα ραδιοφωνικό σταθμό καί ἐκπέμπει ὅ,τι τοῦ κατέβη ἐν ὀνόματι τῆς ἐλευθερίας καί τῆς πολυφωνίας.  Ἔτσι καί οἱ νόμιμοι ραδιοσταθμοί, ἄν ὑπάρχουν τέτοιοι, ἐπικαλύπτονται ἀπό πλῆθος «ἐρασιτεχνικῶν», οἱ ὁποῖοι θέλουν ἔτσι νά ὑποχρεώσουν μέ τό ζόρι τούς ἀκροατές νά τούς ἀκούσουν. Καί ἀνοίγοντας κανείς τό ραδιόφωνο ἀναρωτιέται ἄν ζῆ σέ συγκροτημένη καί εὐνομούμενη πολιτεία ἤ σέ ἕνα ἀπέραντο τρελλοκομεῖο, ὅπου δέν ὑπάρχει καμμία ἐπίβλεψη).

Στά ραδιόφωνα ἀλλά καί στίς τηλεοράσεις ἐπίσης ἐπικρατεῖ σύγχυση καί ἀσυδοσία καί πολλοί ἀμαθεῖς ἤ ἡμιμαθεῖς «δημοσιογράφοι», ἤ κομματικοί ἰνστρούχτορες λένε, κάνουν καί παρουσιάζουν ὅ,τι τούς καπνίσει ἤ ὅ,τι τούς ὑπαγορεύουν τά «ἀφεντικά», ντόπια ἤ ξένα. Ὅ,τι περιθωριακό, ὅ,τι προπαγανδιστικό, ὅ,τι αἰσχρό, ὅ,τι χυδαῖο παράγουν διεστραμμένες φύσεις, νοσηροί ἐγκέφαλοι καί ἡ παρηκμασμένη καί σάπια ὑποκουλτούρα Δύσης καί Ἀνατολῆς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς προβάλλεται καί ἐξαίρεται ἐδῶ ὡς πρόοδος, ἀπελευθέρωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τά πάσης φύσεως δεσμά, ὡς φυσική κατάσταση καί κορυφαῖο ἐπίτευγμα τοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ ἑλληνική γλῶσσα συχνά κακοποιεῖται, ἡ ἑλληνική μουσική, τά ἑλληνικά τραγούδια παραγκωνίζονται καί σέ πολλλούς σταθμούς ἀκούγονται ὅλη τήν ἡμέρα ξενόγλωσσες κραυγές ἀγρίων τῆς ζούγκλας. Τά σοβαρά ἑλληνικά θεατρικά καί κινηματογραφικά ἔργα ἐκτοπίζονται ἀπό ἄθλιες ἤ νερόβραστες σειρές.

Ἀλήθεια, δέν πρέπει νά γίνεται συχνά δημοσκόπηση ἀνάμεσα στούς ἐνήλικους πολῖτες πού πληρώνουν τέλη ραδιοφωνίας καί τηλεόρασης τί εἴδους μουσική καί τί προγράμματα θέλουν νά ἀκοῦνε καί νά βλέπουν;

ΜΜΕ-127Διότι εἶναι σχεδόν βέβαιο ὅτι δέν θά ἐγκρίνουν τήν ξενομανία καί τή χυδαία γλῶσσα τόσο τῶν ξένων ὅσο καί κάποιων «ἀπελευθερωμένων», ξεστρατισμένων ἤ ναυαγισμένων δικῶν μας. Καί κάποιοι ἀνήλικοι πού τηλεφωνοῦν ἤ στέλνουν μηνύματα γιά τίς προτιμήσεις τους, ἐφόσον εἶναι ἀνήλικοι καί ἑπομένως ἀνεύθυνοι καί ἀνίκανοι γιά δικαιοπραξίες, δέν θά ἔπρεπε νά λαμβάνωνται ὑπ’ ὄψιν, ἄν οἱ προτιμήσεις τους ἐκφεύγουν ἀπό τό πλαίσιο τῆς εὐπρέπειας καί τῶν ἠθῶν τοῦ λαοῦ μας. Αὐτά τά ξενόφερτα περιθωριακά ἤθη καί ὅποιες χυδαιότητες προτιμᾶ, ἄς τα ἀκούη καί ἄς τά βλέπη καθένας ἰδιωτικῶς στό σπίτι του. Δέν πρέπει νά ἀκούγωνται ἤ νά προβάλλωνται δημοσίως καί νά δηλητηριάζουν τήν κοινωνία ἀπό τό νήπιο στήν κούνια μέχρι τόν ἀφιερωμένο μοναχό στό ἀρχονταρίκι τοῦ μοναστηριοῦ.

Συνέπεια  αὐθαιρεσιῶν καί παρανομιῶν

Σ υνέπεια ὅλων αὐτῶν τῶν αὐθαιρεσιῶν καί παρανομιῶν εἶναι ἡ δηλητηρίαση καί ἡ διάλυση τῆς οἰκογένειας, τῆς κοινωνίας καί τοῦ κράτους, ἡ διαφθορά καί ἡ σήψη. Ἡ ἐντιμότητα, ἡ ἀξιοπρέπεια, οἱ νόμοι, ἡ δικαιοσύνη καί οἱ ἠθικοί κανόνες δέν εἶναι τοῦ συρμοῦ, εἶναι ἐκτός μόδας καί χλευάζονται συνεχῶς ἐμπράκτως ἤ λεκτικῶς ἀπό ἀξιοθρήνητα καί ναυαγισμένα ἀνθρωπάρια (προπαγανδιστές τῆς χυδαιότητας, τοῦ πανσεξουαλισμοῦ, τῆς μοιχείας, τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τῶν ναρκωτικῶν καί κάθε εἴδους διαστροφῆς), πού θέλουν νά παρουσιάζωνται ὡς πρότυπα καί ὁδηγοί τῆς κοινωνίας καί τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ.

Οἱ «ἀπελευθερωμένοι» κουλτουριάρηδες «διανοούμενοι» ὀμφαλοσκοποῦν ἤ φιλοσοφοῦν βρίσκοντας τά πάντα ὡραῖα, οἱ πολιτικοί ἡγέτες τά θεωροῦν φυσιολογικά καί φαίνεται ὅτι πολλούς τούς βολεύουν, ἄν δέν τά ὑποθάλπουν οἱ ἴδιοι μυστικά, οἱ Εἰσαγγελεῖς καί οἱ Ἐκκλησιαστικοί ἡγέτες στήν πλειονότητά τους καθεύδουν μακαρίως στούς θρόνους τῶν ἀξιωμάτων τους, οἱ νουνεχεῖς πολῖτες καί οἱ εὐλαβεῖς ὀρθόδοξοι χριστιανοί κλείνονται στόν ἑαυτό τους, ἀσχολοῦνται μέ τή σωτηρία τῆς ψυχῆς τους καί θρηνοῦν τή μοῖρα τους. Ποῦ θά πάη αὐτή ἡ κατάσταση; Βλέπει, ἀκούει καί ἐνδιαφέρεται κάποιος γιά αὐτή τή χώρα; Ἀπό τή μιά μεριά ἡ διάλυση ἀπό τριακονταετίας τῆς σχολικῆς παιδείας καί τῆς δημόσιας διοίκησης, ἀπό τήν ἄλλη μεριά ὁ συνεχής βομβαρδισμός καί ἡ διάλυση τῶν ἠθικῶν ἁρμῶν τῆς κοινωνίας ἀπό τά ἀσύδοτα μέσα μαζικῆς ἐξαχρείωσης (ΜΜΕ) ἀπειλοῦν τή χώρα μέ ἀφανισμό. Θά ξυπνήση κανείς πρίν εἶναι πολύ ἀργά;

Ἐάν εἶχα δυνατότητα καί ἐξουσία, θά νομοθετοῦσα ἀμέσως ἕνα ἀνεξάρτητο καί ἄμισθο 25μελές Συμβούλιο Προστασίας τοῦ Δημοσίου Βίου ἀπό τή διαφθορά, στό ὁποῖο θά συμμετεῖχαν γιά μιά πενταετία (μέ δυνατότητα ἐπανεκλογῆς) πρόσωπα ἐγνωσμένου κύρους καί ἤθους, πού νά ἔχουν συμπληρώσει τό 50ό ἔτος τῆς ἡλικίας τους, ὡς ἑξῆς:

3 Εκπρόσωποι τῶν μεγαλύτερων Κομμάτων τῆς Βουλῆς (μέ δυνατότητα ἄμεσης ἀντικατάστασης σέ περίπτωση ἐκλογικῆς μεταβολῆς), 2 Σύμβουλοι τῆς Ἐπικρατείας, 2 Ἀρεοπαγῖτες, 3 Εἰσαγγελεῖς, 3 ᾽Ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 3 Καθηγητές Πανεπιστημίων, ἐξ ὧν ὁ  1 τουλάχιστον ἀπό Θεολογική Σχολή, 3 Ἐκπαιδευτικοί (νηπιαγωγός, δάσκαλος, καθηγητής Μ.Ε.), 3 Ἐκπρόσωποι Συλλόγων Γονέων καί Κηδεμόνων μαθητῶν ἐναλλάξ ἀπό ὅλες τίς περιφέρειες τῆς χώρας καί 3 Ἐκπρόσωποι Νοικοκυριῶν καί Καταναλωτῶν ἀπό διαφορετικές περιφέρειες τῆς χώρας.

Μετά τή θεσμοθέτηση τῆς Ἀρχῆς αὐτῆς οἱ ἀντίστοιχοι φορεῖς θά ἐξέλεγαν τούς ἐκπροσώπους τους μέ ἰσάριθμους ἀναπληρωματικούς καί ἀναγραφή τοῦ ἔτους γεννήσεως ἑκάστου. Οἱ ἐκπρόσωποι συνερχόμενοι κατόπιν προσκλήσεως τοῦ πρεσβυτέρου σέ ἡλικία Συμβούλου τῆς Ἐπικρατείας ἔπρεπε νά συγκροτηθοῦν σέ σῶμα ἐκλέγοντας μέ μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Α´καί Β´ Ἀντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Εἰδικό Γραμματέα,  Ἔφορο καί Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων μέ καθήκοντα ἀνάλογα τῶν σχετικῶν Σωματείων.

Τό Συμβούλιο αὐτό, ἐφοδιασμένο μέ τετραμελῆ ὑπαλληλική γραμματεία καί μηχανοργάνωση, συνερχόμενο (ἤ τηλεδιασκεπτόμενο) κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Προέδρου του ἤ προστάσεως 3 μελῶν του ἐπιλαμβάνεται ἀμέσως, ἐφόσον ὑπάρχει ἀπαρτία (13 μέλη), καί ἀποφασίζει μέ ἁπλῆ πλειονοψηφία τῶν παρόντων γιά κάθε θέμα παρανόμως λειτουργοῦντος ΜΜΕ, προσβολῆς καί διαφθορᾶς τοῦ δημοσίου βίου ἀπό τά ΜΜΕ.

Μετά τήν σύνταξη καί ὑπογραφή τοῦ Πρακτικοῦ τῆς σχετικῆς ἀπόφασης ἡ ἀπόφαση αὐτή θεωρεῖται ἀμέσως ἐκτελεστή, δημοσιεύεται στήν ἱστοσελίδα τοῦ Συμβουλίου Προστασίας Δημοσίου Βίου καί ἀνατίθεται ἡ ἐκτέλεσή της σέ ἕναν ἐκ τῶν 3 Εἰσαγγελέων τοῦ Συμβουλίου, ὁ ὁποῖος τήν κοινοποιεῖ στό ΜΜΕ καί τόν διαπράξαντα τήν παράβαση τῶν νόμων καί τῶν ἠθικῶν κανόνων. Ἡ ποινή μπορεῖ νά εἶναι ἐπίπληξη, ἀμέσως καταβαλλόμενο πρόστιμο, κατάσχεση μηχανημάτων ἤ ἄμεσο κλείσιμο τοῦ σχετικοῦ ΜΜΕ.  Ἔνσταση ἤ αἴτηση στά Δικαστήρια γιά τήν ἀναστολή ἤ ἀκύρωση τῆς σχετικῆς ποινῆς μπορεῖ νά ὑποβληθῆ μόνον μετά τή συμμόρφωση τοῦ παραβάτου πρός τήν ποινή.

ΜΜΕ-127Μέ τόν τρόπο αὐτό, μέ πολλή ἐργασία καί σύνεση καί ἐφόσον τά μέλη τοῦ Συμβουλίου σταθοῦν στό ὕψος τῆς εὐπρέπειας, τοῦ μέτρου καί τῆς ἀγάπης πρός τήν κοινωνία καί τήν Πατρίδα, θά περιορισθῆ ἡ ἀσυδοσία καί κατεδάφιση τῶν ἀξιῶν καί θά συνετισθοῦν οἱ ἀδιάντροποι καί ἀδίστακτοι διαφθορεῖς καί προπαγανδιστές τῆς δημόσιας ἐξαχρείωσης.

Καί τά ΜΜΕ θά ἀσκήσουν τήν τεράστιας σημασίας ἐνημερωτική, παιδευτική καί μορφωτική κοινωνική ἀποστολή τους, προβάλλοντας τό νόμιμο, τό ὡραῖο καί τό καλό καί ὄχι τό ἔγκλημα καί τή διαφθορά. Διαφορετικά κοινωνία καί κράτος θά ὁδηγοῦνται συνεχῶς στήν παρακμή καί στήν ἀποσύνθεση μέ μεγάλη εὐθύνη τῶν ΜΜΕ, ἐκείνων πού κυβερνοῦν καί μποροῦν νά τά χαλιναγωγήσουν, ἀλλά καί ἐκείνων πού ἐκλέγουν τούς ταγούς τῆς Πολιτείας καί δέν ἀπαιτοῦν ἀπό αὐτούς τή διόρθωση τοῦ κακοῦ.

 

* Ἀριστοφ. Βάτραχοι 1007-9: Τίνος οὕνεκα χρή θαυμάζειν ἄνδρα ποιητήν;
                                              Δεξιότητος καί νουθεσίας, ὅτι βελτίους ποιοῦμεν
                                              τούς ἀνθρώπους ἐν ταῖς πόλεσιν.

** Πλάτωνος, Πολιτ. 564α.

About PKR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Μάης

Τριανταφυλλάς, Κερασάρης, Λούλουδος, Πράσινος: Ο Μάιος ή Μάης, με ονόματα ...

ανοιξιάτικα τοπία ρούμελης

Κάστρο των Σαλώνων

Επετειακός Κύκλος Εκδηλώσεων για την Απελευθέρωση του Κάστρου των Σαλώνων ...

Πρωτάθλημα ιππικής αντοχής

Ο 3ος Αγώνας Πρωταθλήματος Ιππικής Αντοχής 2017  το Σαββατοκύριακο 22 ...

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης.H πένθιμη ατμόσφαιρα ...