Ἡ μωρία τῆς ἀπιστίας

Tοῦ Προέδρου τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν

Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Ε.Κ.Π.Α. Δημητρίου Ε. Κουτρούμπα

Η ΜΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ

Ο ἄνθρωπος εἶναι τό κορυφαῖο δημιούργημα καί τό τελειότερο μηχάνημα μέσα στό ἄπειρο Σύμπαν, ἀφοῦ μόνον αὐτός διαθέτει δημιουργικόν νοῦν καί ἐλευθερία δράσης καί μπορεῖ νά ἐξελίσσεται ἀπό μικροσκοπικό κύτταρο σέ πλήρη καί τεράστιο ἐνίοτε, εὐφυῆ καί δημιουργικό ὀργανισμό, πού ἔχει τή δυνατότητα νά λειτουργῆ ἀδιάκοπα 80, 90, 100 ἤ καί περισσότερα χρόνια ἀπό τή στιγμή τῆς σύλληψής του καί μέχρι τό θάνατό του.

Ποιό ἄλλο δημιούργημα σκεπτόμενο καί «σοφό» μπορεῖ νά λειτουργῆ αὐτοδιοικούμενο καί αὐτοσυντηρούμενο, ἐργαζόμενο καί δημιουργώντας ἐπί τόσο μακρό διάστημα χωρίς νά πρέπει νά σταματήση οὔτε ἕνα λεπτό, οὔτε μία στιγμή, χωρίς νά καῆ καί νά ἀχρηστευθῆ ἀπό τήν ἀδιάκοπη λειτουργία του; Καί ποιός μπορεῖ νά μή μένη ἄναυδος καί ἐκστρατικός, ὅταν ἐξετάζη λεπτομερῶς καί σέ βάθος τή δαιδαλώδη καί σοφώτατη κατασκευή καί λειτουργία τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ; Καί αὐτός δέν εἶναι ὁ μόνος. Χιλιάδες καί ἑκατομμύρια ζώντων ὀργανισμῶν, ζώων καί φυτῶν, ἐκπλήσσουν τόν ἐρευνητή μέ τήν μοναδική, ἀσύλληπτη καί ἀδιανόητη γιά θνητό καί πεπερασμένο ὄν σοφία καί σκοπιμότητα πού ἐνυπάρχει μέσα τους, ἀλλά καί στή θέση καί τή λειτουργία τους μέσα στό σύνολο τοῦ κόσμου πού ἀποκαλοῦμε φύση, κόσμο καί Σύμπαν.

Τό ἴδιο ἀκριβῶς ἰσχύει καί παρατηρεῖται καί στόν ἀνόργανο κόσμο, στή φύση καί στό δαιδαλῶδες, ἀπέραντο καί ἀνεξερεύνητο Σύμπαν, ὅπου ἡ προέλευση καί δημιουργία του, ὁ σκοπός του καί οἱ ἀέναοι, αἰώνιοι καί σοφοί νόμοι καί ἡ καταπληκτική σκοπιμότητα, πού διέπουν τά πάντα, ἀφήνουν ἄναυδο καί ἐκστατικό κάθε σκεπτόμενο ἄνθρωπο καί ἐρευνητή.

Εἶναι δυνατόν ὅλα αὐτά νά εἶναι τυχαῖα, προϊόν τυφλῆς τύχης, σύμπτωσης, δημιούργημα «ἀνόητης» ὕλης, μορίων, ἀτόμων, ὕλης καί ἐνέργειας; Καί ἀπό ποῦ προῆλθε τό πρῶτο ἄτομο, τό πρῶτο φωτόνιο, τό πρῶτο ἠλεκτρόνιο; Οἱ φυσικοί, οἱ ἐπιστήμονες ἀλλά καί κάθε λογικός νοῦς γνωρίζουν καί διακηρύσσουν ὅτι ἀπό τό μηδέν εἶναι ἀδύνατον νά παραχθῆ κάτι. Ὁ δέ μεγάλος Παστέρ ἀπέδειξε καί πειραματικῶς ὅτι μέσα στό ἀπόλυτο κενό καί ἀπό τήν ἀνόργανη ὕλη εἶναι ἀδύνατον νά παραχθῆ ζωντανός ὀργανισμός οἱασδήποτε μορφῆς καί οἱουδήποτε μεγέθους. Ἀπό ποῦ λοιπόν προῆλθε ἡ ζωή ζώων καί φυτῶν, τά ὁποῖα δῆθεν ὕστερα ἀπό μακρά ἐξέλιξη καί προσαρμογή ἔφτασαν στή σημερινή τους τέλεια μορφή;

Αὐτό δέ τό ἐκπληκτικό καί ἀτέρμον Σύμπαν, μέ τό πλῆθος τῶν γαλαξιῶν, τά ἑκατομμύρια καί δισεκατομμύρια οὐρανίων σωμάτων πού κινοῦνται ἀενάως βάσει αἰωνίων νόμων, χωρίς νά συγκρούονται μεταξύ τους καί κατά τή μελέτη τοῦ ὁποίου ἰλιγγιᾶ καί σταματᾶ νά λειτουργῆ ὁ ἀνθρώπινος νοῦς εἶναι ἐπίσης προϊόν τύχης καί γεννήθηκε ἀπό τό στεῖρο κατά τούς ἐπιστήμονες μηδέν; Ἡ τελειότητα, ἡ σοφία καί σκοπιμότητα στήν κατασκευή καί λειτουργία τῶν πάντων, τοῦ Σύμπαντος, τῶν οὐρανίων σωμάτων, τῶν ἀνοργάνων καί ὀργανικῶν στοιχείων καί τῶν ποικιλωτάτων ζώντων ὀργανισμῶν ἔκαναν τόν προφητάνακτα καί μεγάλο ποιητή Δαβίδ νά ἀναφωνήση: Ὡς ἐμεγαλύνθη τά ἔργα σου, Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας!1

Εἶναι δυνατόν ὁ νόμος τῆς βαρύτητος τῶν σωμάτων στό Σύμπαν, πού συγκρατεῖ τά ἀντικείμενα ἐπάνω στά σφαιρικά οὐράνια σώματα, καί χωρίς τήν ὕπαρξη τοῦ νόμου αὐτοῦ τά πάντα θά διασκορπίζονταν καί θά συγκρούονταν κατά τήν κίνηση τῶν οὐρανίων σωμάτων, νά εἶναι προϊόν τύχης; Εἶναι τυχαῖο τό ὅτι ἡ τροχιά τῆς γῆς εἶναι ἐλλειπτική, τό ὅτι ἡ γῆ περιστρέφεται περί νοητόν ἄξονα γιά νά δημιουργῆται νύχτα καί ἡμέρα καί συνάμα ἔχει καί κάποια ταλάντευση γιά νά δημιουργοῦνται οἱ ἐποχές σέ διαφορετικό χρόνο στό βόρειο καί νότιο ἡμισφαίριο; Εἶναι τυχαῖος ὁ κύκλος τῶν ὑδάτων ἐπάνω στή γῆ, πού τόν περιγράφει ὡραῖα τό τροπάριο τῆς μοναχῆς Κασσιανῆς τοῦ ὄρθρου τῆς Μεγάλης Τετάρτης, πού ἀκούγεται στούς ναούς, στίς τηλεοράσεις καί τά ραδιόφωνα τό βράδυ τῆς Μεγάλης Τρίτης καί μέ τό ὁποῖο δοξάζεται «ὁ νεφέλαις διεξάγων τῆς θαλάσσης τό ὕδωρ»;

Εἶναι δημιούργημα τῆς τύχης ἤ κάποιου σοφωτάτου νοῦ τό ὅτι τό νερό, ἐν ἀντιθέσει πρός τά ἄλλα ὑγρά, ὅταν παγώνη, γίνεται ἐλαφρότερο ἀπό τόν ἑαυτό του σέ κανονική θερμοκρασία καί κατάσταση; Ἄν ο σοφός δημιουργός δέν εἶχε καθορίσει αὐτή τήν ἐξαίρεση, οἱ ὠκεανοί καί οἱ θάλασσες, ἰδίως κατά τήν ἐποχή τῶν παγετώνων, θά εἶχαν γίνει πάγος ἀπό τόν πυθμένα μέχρι τήν ἐπιφάνεια καί θά εἶχε ἐκλείψει κάθε ἴχνος ζωῆς ἐπί τῆς γῆς. Εἶναι ὅλα αὐτά καί πλῆθος ἄλλων θαυμασίων πραγμάτων τῆς Δημιουργίας προϊόντα τῆς ὕλης καί ἐνέργειας ἤ τῆς τύχης;

Τήν ἀπάντηση δίνουν: α) Κάθε σκεπτόμενος λογικός καί ἀπροκατάληπτος ἀνθρώπινος νοῦς, πού γνωρίζει ὅτι ἀπό τό μηδέν δέν παράγεται τίποτε. β) Ὁ προφητάναξ Δαβίδ πού διακήρυξε: Οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δέ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τό στερέωμα.2 γ) Ὁ μέγας Παῦλος, πού παρατηρεῖ ὅτι δέν ὑπάρχει οἰκοδόμημα χωρίς οἰκοδόμο: Πᾶς οἶκος κατασκευάζεται ὑπό τινος, ὁ δέ τά πάντα κατασκευάσας Θεός.3 δ) Ὁ μεγάλος γιατρός Παστέρ, ὁ ὁποῖος, ὅπως προαναφέρθηκε, ἀπέδειξε πειραματικῶς ὅτι ἡ ζωή μπορεῖ νά προέλθη μόνον ἀπό ζωντανό ὀργανισμό καί ὄχι ἀπό ἀνόργανη ὕλη ἤ ἀπό τό μηδέν.

Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους ὁ ἄνθρωπος καί οἱ ἀνθρώπινες κοινωνίες ἀπό τῆς ἐμφανίσεώς τους στήν ἱστορία διατηροῦν στή μνήμη καί στό ὑποσυνείδητό τους τήν ἰδέα καί ἀνάμνηση τοῦ Δημιουργοῦ, ἑνός ὑπερτάτου  Ὄντος, τοῦ Θεοῦ, πού δημιούργησε καί κατευθύνει τόν κόσμο. Αὐτό τό ὑπέρτατο  Ὄν λατρεύουν καί προσπαθοῦν νά τό ἐξευμενίσουν καί νά τό καλέσουν βοηθό τους μέ ποικίλες λατρευτικές ἐκδηλώσεις, πού ἀποτελοῦν τό μωσαϊκό τῶν θρησκειῶν.

Τοῦτο διατύπωσε ἐναργέστατα ὁ μέγας ἱστορικοφιλόσοφος Πλούταρχος ὁ Χαιρωνεύς ἤδη ἀπό τά τέλη τοῦ πρώτου μ.Χ. αἰῶνος (ἔζησε περίπου μεταξύ 45-125 μ.Χ.): Εὕροις δ’ ἄν ἐπιών πόλεις ἀτειχίστους, ἀγραμμάτους, ἀβασιλεύτους, ἀοίκους, ἀχρημάτους, νομίσματος μή δεομένας, ἀπείρους θεάτρων καί γυμνασίων, ἀνιέρου δέ πόλεως καί ἀθέου, μή χρωμένης εὐχαῖς μηδέ ὅρκοις μηδέ μαντείαις μηδέ θυσίαις ἐπ’ ἀγαθοῖς μηδέ ἀποτροπαῖς κακῶν οὐδείς ἐστιν οὐδέ ἔσται γεγονώς θεατής [Μπορεῖς νά συναντήσης, περιερχόμενος τόν κόσμο, πόλεις χωρίς τείχη, χωρίς γράμματα καί μόρφωση, χωρίς βασιλιάδες καί ἄρχοντες, χωρίς κατοικίες, χωρίς χρήματα, πού νά μήν τούς χρειάζονται νομίσματα, πού νά μήν ξέρουν τί εἶναι τά θέατρα καί τά γυμναστήρια.  Ὅμως πόλη χωρίς ἱερά (ναούς) καί θεούς, πού νά μή χρησιμοποιῆ (προσ)ευχές, οὔτε ὅρκους, οὔτε μαντεῖες, οὔτε θυσίες γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ καλοῦ καί τήν ἀποφυγή τῶν κακῶν κανείς (ποτέ) δέν ἀντίκρυσε οὔτε πρόκειται νά ἀντικρύση].4

Ἀλλά ἐκτός τῶν λογικῶν αὐτῶν ἐπιχειρημάτων, τά ὁποῖα εὑρίσκονται μέσα στό πλαίσιο τῆς ἐπιστήμης, δηλαδή τῆς ἀκριβοῦς γνώσης καί ἐμπειρίας, ὑπάρχουν καί ἄλλες χειροπιαστές καί «πειραματικές» ἀποδείξεις τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ-Δημιουργοῦ, ὁ ὁποῖος ἐδημιούργησε καί κυβερνᾶ ὅλα τά δημιουργήματά Του τόσο μέ τούς σοφούς «φυσικούς» νόμους, ὅσο καί μέ τήν παρέμβασή Του ὑπέρ τοῦ δικαίου, κατά τῶν ἀδικιῶν καί ὑπέρ ἐκείνων πού τόν ἐπικαλοῦνται μέ πίστη καί προσπαθοῦν νά τηροῦν στή ζωή τους τίς σωτήριες γιά τόν καθένα, γιά τίς κοινωνίες καί τήν Ἀνθρωπότητα ὁλόκληρη θεῖες ἐντολές Του. Οἱ ἐντολές αὐτές ἐμπεριέχονται στήν Καινή Διαθήκη, στό «Εὐαγγέλιο» (=τή χαρούμενη, καλή καί σωτήρια εἴδηση-ἀγγελία, πού ἔφερε στόν κόσμο καί ἀποκάλυψε ὁ ἴδιος ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἐπισφραγίζοντάς την μέ πλῆθος ὑπερφυσικῶν καί σωτήριων θαυμάτων καί μέ τό ἴδιο τό αἷμα Του. Τήν ἀγγελία καί τό κήρυγμα αὐτό συνέχισαν ὁμοίως οἱ μαθητές Του).

Τό κοσμοσωτήριο αὐτό ἄγγελμα συνοψίζεται καί πυρηνοποιεῖται σέ δύο μόνον προτάσεις, πού καλύπτουν καί καθιστοῦν περιττές ὅλες τίς νομοθεσίες, ὅλους τούς κώδικες καί ὅλες τίς δαιδαλώδεις διατάξεις γιά τήν εἰρηνική καί εὐτυχῆ ζωή καί συμβίωση τῶν ἀνθρώπων, τῶν κοινωνιῶν, τῶν κρατῶν καί τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν: Ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καί ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καί ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καί τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.5 Πάντα οὖν ὅσα ἄν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω ποιεῖτε αὐτοῖς. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καί οἱ προφῆται.6

Τό Εὐαγγέλιο καί ἡ Ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη καί παράδοση ἀποτελοῦν τήν ὁλοκληρωμένη Ἀλήθεια καί τή μόνη ὀρθή ἀντίληψη καί πίστη, τή μόνη ἀληθινή θρησκεία.  Ὅλες οἱ ἄλλες θρησκεῖες καί πίστεις εἶναι ἀνθρώπινα ἤ ἑωσφορικά δημιουργήματα, πού περιέχουν τεμάχια ἀλήθειας ἀνακατωμένα μέ πολλά ψεύδη. Αὐτές συχνά παρουσιάζουν ἕναν ἀλλοπρόσαλλο θεό, προσαρμοσμένο στίς ἀντιλήψεις καί τά συμφέροντα τοῦ δημιουργοῦ ἤ τῶν δημιουργῶν τῆς κάθε θρησκείας ἤ αἵρεσης, καί δέν μποροῦν νά σώσουν τόν ἄνθρωπο, τίς κοινωνίες καί τόν κόσμο παρόλες τίς καλοπροαίρετες ἐνίοτε διαθέσεις κάποιων ἀπό τούς ἐκπροσώπους τους. Διότι δέν διαθέτουν ὅλη την Ἀλήθεια καί τήν παρακόλουθη θεία φώτιση καί χάρη.

Ἡ ἀλήθεια τῶν ἀνωτέρω καί ἡ μωρία τῶν ἀπίστων καί δοκησίσοφων ὀρθολογιστῶν καί δῆθεν καθαρῶν καί ἀμιγῶν ἐπιστημόνων ἀποδεικνύεται καί πειραματικῶς, ἀφοῦ πολλοί ἀπ’ αὐτούς διατείνονται ὅτι πιστεύουν μόνον σέ ὅ,τι ἀποδεικνύεται πειραματικῶς διά τῆς ἐπιστήμης καί σέ ὅ,τι βλέπουν μέ τά μάτια τους, ἀκολουθώντας τή γνώμη ἴσως τοῦ μαθητοῦ του Χριστοῦ Θωμᾶ: «ἐάν μή ἴδω… οὐμή πιστεύσω».7

Μερικές λοιπόν ἀπό τίς χειροπιαστές ἀποδείξεις γιά τή μόνη ἀληθινή πίστη καί θρησκεία πού εἶναι ἡ χριστιανική Ὀρθοδοξία, πλήν τῶν ὅσων ἔχουν προαναφερθῆ, εἶναι καί οἱ ἀκόλουθες: α) Τά συνεχῆ καί καθημερινά θαύματα τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων (ἰδίως στόν τομέα τῆς θεραπείας ἀνιάτων γιά τήν ἰατρική ἐπιστήμη ἀσθενειῶν) πρός ὄφελος τῶν πιστῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, πού μαρτυροῦνται καί ἐπιβεβαιώνονται ἀπό κληρικούς καί χειρουργούς. β) Ἡ κατά Μέγα Σάββατον ἐτήσια θαυματουργική ἁφή τοῦ Ἁγίου Φωτός στό ναό τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ στήν Ἱερουσαλήμ, πού τήν παρακολουθεῖ πλῆθος κόσμου, παρουσιάζεται ἀπό τά τηλεοπτικά μέσα καί ἔχει τήν εὐκαιρία νά πάη νά τήν παρακολουθήση κάθε σύγχρονος «λογοκράτης» καί ἄπιστος Θωμᾶς. γ) Ὁ πειραματικῶς ἀποδεικνυόμενος διά τῆς θείας Χάριτος ἁγιασμός τοῦ ὕδατος ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, εἴτε πρόκειται γιά τόν μεγάλο ἤ γιά τόν μικρό ἁγιασμό. Τό νερό τοῦ ἁγιασμοῦ αὐτοῦ παραμένει ἀναλλοίωτο στή φιάλη του ἐπί δεκάδες ἐτῶν, ἐνῶ κάθε ἄλλο νερό, πού δέν ἔχει ἁγιασθῆ μέ τήν εἰδική εὐχή στήν εἰδική τελετή, ὕστερα ἀπό λίγον καιρό μουχλιάζει.  Ὅποιος ἀμφισβητεῖ τό γεγονός αὐτό, ἄς βάλη κοντά-κοντά δύο φιαλίδια, ἕνα μέ ὀρθόδοξο ἁγιασμό καί ἕνα μέ νερό τῆς βρύσης ἤ ἄλλου χριστιανικοῦ ἤ μή χριστιανικοῦ δόγματος, γιά νά πειραματισθῆ ὁ ἴδιος.

Συμπερασματικά θά μποροῦσε νά λεχθῆ ὅτι ὅποιος παραμένει πεισματικά ἄπιστος καί ἀρνεῖται τήν ὕπαρξη Θεοῦ Δημιουργοῦ, Κυβερνήτου τοῦ Σύμπαντος, ἐφόρου τῆς ζωῆς καί τῶν ἔργων τοῦ ἀνθρώπου καί μόνου παρόχου εὐτυχίας καί γαλήνης σέ ὅσα ἄτομα καί κοινωνίες προσφεύγουν μέ πίστη σέ Αὐτόν διά τῆς μόνης ἀληθινῆς ὁδοῦ τῆς Χριστιανικῆς Ὀρθοδοξίας, στρουθοκαμηλίζει(=μοιάζει μέ τήν κυνηγημένη καί ἀποκαμωμένη στρουθοκάμηλο πού κρύβει μέσα στήν ἄμμο τό κεφάλι της, γιά νά μήν βλέπη τούς διῶκτες της κυνηγούς, πιστεύοντας ὅτι οὔτε ἐκεῖνοι τή βλέπουν). Ὁ ἄπιστος αὐτός ἄνθρωπος δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τόν ὀρθό λόγο καί τήν πραγματική ἐπιστήμη καί μᾶλλον ἔχει λόγους νά μή θέλη τήν ὕπαρξη δικαίου Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχει θεσπίσει ἠθικούς κανόνες καί νόμους γιά τό καλό τῆς κοινωνίας καί τῆς Ἀνθρωπότητος καί θά ἀνταποδώση στόν καθένα ἀνάλογα μέ τίς πράξεις του.*

 

―――――

  1. Παλαιά Διαθήκη, Ψαλμός Δαβίδ 103 (104), 24.
  2. Ψαλμός 18 (19), 1-2.
  3. Καινή Διαθήκη, Παύλου ἐπιστολή πρός Ρωμαίους 3, 4.
  4. Πλουτάρχου Ἠθικά 1125Ε (Πρός Κωλώτην, 31).
  5. Καινή Διαθήκη, Εὐαγγέλιον κατά Λουκᾶν 10, 27· βλέπε καί Εὐαγγέλια κατά Ματθαῖον 22, 37-39 καί κατά Μᾶρκον 12, 30-31.
  6. Καινή Διαθήκη, Εὐαγγέλιον κατά Ματθαῖον 7, 12.
  7. Καινή Διαθήκη, Εὐαγγέλιον κατά Ἰωάννην 20, 25.

* Διόρθωση: Στή δεύτερη ἀράδα τοῦ τίτλου τοῦ κυρίου ἄρθρου τοῦ τεύχους 120 τῆς Ρ.Ε. οἱ λέξεις «ἀπό τούς» νά ἀντικατασταθοῦν ὡς ἑξῆς: «ἐκ τῶν».

About PKR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Δημοτική βιβλιοθήκη Άμφισσας Γ. Γάτος

Τα δεδομένα της συλλογής της Βιβλιοθήκης Γ. Γάτου σε νέο ...

Η επιστροφή” της Φιλομήλας Λαπατά

Η επιστροφή” της Φιλομήλας Λαπατά Παρουσίαση του ιστορικού μυθιστορήματος  “Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ” της Φιλομήλας Λαπατά ...

Ο μαραθωνοδρόμος Χριστόφορος Μερούσης

«Ο κορυφαίος Έλληνας Μαραθωνοδρόμος, Χριστόφορος Μερούσης, στην Ημερίδα του Συλλόγου ...

Λαμιώτικο καρναβάλι

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018   «Το Μαγικό Ξόρκι της Αποκριάς» ...

Κούλουμα στην Υπάτη

«Καλώς την Σαρακοστή… την Καθαρή Δευτέρα» θα τραγουδήσουν και φέτος ...