Εγκατάλειψη αν όχι προδοσία…

Ἐγκατάλειψη, ἄν ὄχι προδοσία, καί πολλῶν ἀπό τούς ἐντός τῶν συνόρων μας διαβιούντων Ἑλλήνων

Tοῦ Προέδρου τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν
Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Ε.Κ.Π.Α. Δημητρίου Ε. Κουτρούμπα

 

Εἴχαμε γράψει στό τεῦχος 117 ( Ὀκτώβριος-Δεκέμβριος 2016) τῆς «Ρουμελιώτικης Ἑστίας» γιά τήν πλήρη καί μοναδική νομίζομε στήν παγκόσμια ἱστορία ἐγκατάλειψη ἀπό τούς ἰθύνοντες τῆς χώρας μας, τῶν ἐκτός ἑλληνικῶν συνόρων ὁμογενῶν μας Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι ὑπέφεραν καί ὑποφέρουν τά πάνδεινα ἀπό παντοειδεῖς βαρβάρους καί ἀπό κρυφούς κομπλεξικούς μισέλληνες, ἀλλά ὑποκριτικά χαμογελαστούς «πολιτισμένους» «φίλους» καί «συμμάχους» μας.

Δυστυχῶς τά πράγματα δέν ὑπῆρξαν καλύτερα γιά τούς ἐντός τῆς χώρας μας πολυπαθεῖς, ἀλλά παρά ταῦτα λόγω ἱστορίας, παιδείας καί χριστιανικῆς ἀγωγῆς καλοκάγαθους  Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ἀναγνωρίζονται ἀπό τούς πραγματικά σαφούς καί ἀμερόληπτους κριτές τῆς οἰκουμένης ὡς ἕνας ἀπό τούς πλέον εὐγενεῖς, ἄν ὄχι ὁ εὐγενέστερος λαός τῆς ἀνθρωπότητος. Καί τοῦτο χωρίς κανένα ἴχνος ρατσισμοῦ, ὅπως θά ἔσπευδαν νά ποῦν οἱ ἄσπονδοι καί φθονεροί ἀνθέλληνες καί τά ἐνταῦθα φερέφωνά τους.¹ Διότι ἡ ἀλήθεια δέν εἶναι ρατσισμός, καί ὅλα τά δάχτυλα δέν εἶναι ἴδια, ὅπως ἀποδεικνύει ἡ φύση καί ὅπως σοφά λέει ἡ παροιμία. 

Ὁ δέ βαθύτατα δημοκρατικός καί χριστιανικός ἑλληνικός λαός δέχεται, ὅπως καί ὁ γράφων,² ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τοῦ πλανήτη Γῆ εἶναι ἀδέλφια καί παιδιά τοῦ ἴδιου πατέρα Θεοῦ. Συνεπῶς ἔχουν τά ἴδια δικαιώματα καί δυνάμει εἶναι ἴσοι, ἐφόσον ἐγωνίζονται μέ δικαιοσύνη νά κατακτήσουν τίς ὑψηλές πανανθρώπινες ἀξίες καί ἰδανικά, ὅπως εἶναι ἡ ἐλευθερία, ἡ δικαιοσύνη καί ἡ ἀγάπη. Ὁ εἰλικρινής αὐτός ἀγώνας γιά τή βελτίωση τῆς κοινωνίας καί τῆς Ἀνθρωπότητος καί οἱ ἐπιδόσεις κατ’ αὐτόν ἑκάστου πολίτου καί ὄχι οἱ ψεύτικες καί νεφελώδεις διακηρύξεις ἀποτελοῦν τό πραγματικό μέτρο τῆς ἀξίας καί τῆς ἰσότητος. Ἡ τελευταία βεβαίως εἶναι καί συνάρτηση τῶν φυσικῶν χαρισμάτων καί δυνατοτήτων καί τῆς προαιρέσεως ἑκάστου, πού μόνο ὁ Θεός γνωρίζει ἐπακριβῶς, ἐνῶ οἱ ἄνθρωποι καί ἡ Πολιτεία ἐν ὀνόματι τῆς δημοκρατίας θεωροῦν, ἤ τουλάχιστον ὀνομάζουν ἴσους ὅλους τούς πολῖτες ἀδιακρίτως φυσικῶν προσόντων καί προσφορᾶς στά κοινά.³

Εἶναι δέ πασίγνωστο ὅτι ἡ διακήρυξη ἰσότητας ὅλων τῶν πολιτῶν στή δημοκρατία ἐμπεριέχει ἀρκετά μεγάλη δόση ἀνακρίβειας καί δημαγωγίας. Διότι οἱ περισσότερο προικισμένοι ἀπό τή φύση, οἱ εὐφυέστεροι καί οἱ πλούσιοι δέν εἶναι καθόλου ἴσοι μέ τόν ὑπόλοιπο λαό, ὁ ὁποῖος ἀπό πολλές ἀπόψεις βρίσκεται σέ πολύ μειονεκτική θέση, παρόλο πού στιγμιαίως στήν κάλπη θεωρεῖται ὡς κυρίαρχος.  Ἕνα δέ ἀπό τά πρῶτα καθήκοντα κάθε πραγματικά δημοκρατικῆς κυβέρνησης εἶναι νά προσπαθῆ νά ἐξισορροπῆ τά πράγματα καί νά βελτιώνη τή μειονεκτική θέση τῶν πολλῶν. Ἀλλά συνήθως οἱ κυβερνῶντες, παρ’ ὅλες τίς διακηρύξεις τους καί τή στάχτη πού ρίχνουν στά μάτια τοῦ λαοῦ, προτιμοῦν τό φαγοπότι μαζί μέ τούς ἔχοντες καί κατέχοντες πλουσίους καί ἰσχυρούς.

Αὐτό δυστυχῶς συμβαίνει συχνά στήν ἱστορία τῶν λαῶν καί μαζί μέ τή βουλιμία καί πλεονεξία τῶν ἑκάστοτε ἰσχυρῶν ἀποτελεῖ τήν πυρίτιδα καί δυναμίτιδα τῶν ἐπαναστάσεων καί συγκρούσεων στά κράτη καί στήν οἰκουμένη, πού δέν λένε ποτέ νά σταματήσουν.

 

bdb09e8e25139e9126593780d59a704e--cliparts-gratuitos-scroll-templates

Δεῖγμα τῆς ἀδιαφορίας τῶν ἰθυνόντων τῆς χώρας μας γιά τόν φτωχό, ἁπλό λαό ἤ τμήματα τοῦ λαοῦ τῶς χώρας μας ἀποτελεῖ καί ἡ ἐγκατάλειψη παραμεθορίων καί εὐαίσθητων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος. Ἡ κεντρική κυβέρνηση καί οἱ ἡμιμαθεῖς ἤ ἀδιάφοροι ἰθύνοντες, πολλοί ἀπό τούς ὁποίους εἶναι καί τελείως ἀγεωγράφητοι καί ἀνιστόρητοι, φροντίζουν γιά τά καθημερινά προβλήματα καί τά αἰτήματα τῶν πολλῶν ψηφοφόρων τῆς Ἀττικῆς, τῆς Θεσσαλονίκης καί τῶν μεγάλων ἀστικῶν κέντρων, ἀπ’ ὅπου περιμένουν τόν μεγάλο καί καθοριστικό γιά τήν ἐκλογή τους ὄγκο τῶν ψήφων καί ἀδιαφοροῦν πλήρως γιά τίς μακροχρόνιες συνέπειες τῶν ἐνεργειῶν τους γιά τό μέλλον καί τίς ἀπομακρυσμένες καί ὀλιγοπληθεῖς περιοχές, οἱ ὁποῖες ἐκλέγουν ἀμελητέο ἀριθμό βουλευτῶν.

Ἔτσι, ἀκριτικές περιοχές τῶν μικρῶν κυρίως νησιῶν μας, τῆς Ἠπείρου, τῆς Μακεδονίας καί τῆς Θράκης μένουν τελείως παραγκωνισμένες καί παραμελημένες ἀπό ἀπόψεως
δημοσίων ἔργων, οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης, ἄμυνας καί μελλοντικοῦ σχεδιασμοῦ. Τοῦτο ἰσχύει πρό πάτων γιά τήν εὐαίσθητη περιοχή τῆς Θράκης μας, τό μικρό αὐτό τμῆμα τῆς ἐπί
αἰῶνες καί χιλιετίες μεγάλης αὐτῆς ἑλληνικῆς περιοχῆς, ὅπου μόνον τό ἕν δέκατον περίπου αὐτῆς ἔχει συμπεριληφθῆ στό ἑλληνικό κράτος, ἐνῶ ἀκόμη καί ἡ ἴδια ἡ τρισένδοξη ἑλληνική πρωτεύουσα τῆς Θράκης Κωνσταντινούπολη, λόγω τῆς ἑλληνικῆς διχόνοιας, τῶν συμφερόντων καί τοῦ φθόνου τῶν ἰσχυρῶν (φίλων καί ἐχθρῶν μας) εἶναι ἡ μόνηπρωτεύουσα εὐρωπαϊκοῦ λαοῦ πού παρόλη τή σύσταση τοῦ πληθυσμοῦ της, τῆς ἱστορίας καί τοῦ ποταμοῦ αἱμάτων γιά τήν ἀπελευθέρωσή της παρέμενε πεισματικά στά χέρια τῶν  βαρβάρων τουρκομογγόλων σφαγέων τῆς ἀνθρωπότητος.

Καί ἐνῶ μέ ποταμούς αἱμάτων καί σκληρούς ἀγῶνες τό πολύ μικρό τμῆμα τῆς Δυτικῆς Θράκης γλίτωσε ἀπό τά νύχια τῶν Τούρκων καί τῶν αἱμοσταγῶν Βουλγάρων, οἱ ἄσχετοι, ἡμιμαθεῖς, ἀπάτριδες καί ἰδιοτελεῖς κυβερνῆτες μας ἀδιαφοροῦν πλήρως γιά τήν τύχη της, κανακεύουν τή μουσουλμανική μειονότητα καί τῆς δίνουν προνόμια εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων χριστιανῶν τῆς περιοχῆς. Μάλιστα καί ἄσχετους μέ τούς μωαμεθανούς κατοίκους τῆς περιοχῆς, ὅπως εἶναι οἱ Πομάκοι καί οἱ Ἀθίγγανοι (Ρομά) τούς ἔστειλαν στά τουρκόφωνα μουσουλμανικά σχολεῖα, γιά νά γίνουν λεία τῆς τουρκικῆς προπαγάνδας, ἀντί νά τούς ἐντάξουν σέ ἑλληνόφωνα χριστιανικά σχολεῖα. Καί τό ἀποκορύφωμα τῆς ἀδιαφορίας καί τῆς προδοσίας τῆς ἑλληνικῆς πατρίδας εἶναι ὅτι ὅλες οἱ κυβερνήσεις μας ἀνέχονται τουρκικό προξενεῖο στήν Κομοτηνή, τό ὁποῖο ἁλωνίζει τή Θράκη, χρηματοδοτεῖ ἀνθελληνικές προσπάθειες, ἀγοράζει ἐκτάσεις καί προπαγανδίζει τήν ἕνωση τῆς Δυτικῆς Θράκης μέ τήν «μητέρα» Τουρκία!

Ἀγνοοῦν οἱ γραικύλοι, ἄν ὄχι προδότες, κυβερνῆτες μας ὅτι οἱ περισσότεροι μουσουλμᾶνοι τῆς Δυτικῆς Θράκης εἶναι ἑλληνογενεῖς, δηλ. ἐξισλαμισθέντες ἑλληνικοί πληθυσμοί, καί ὅτι τά δικαιώματά τους βάσει τῆς συνθήκης τῆς Λωζάνης ὁρίζονται ὡς ἀντίστοιχα τῶν δικαιωμάτων τῶν Ἑλλήνων τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν νήσων  Ἴμβρου καί Τενέδου; Τί συμβαίνει ὅμως μέ τούς  Ἕλληνες τῆς Τουρκίας; Μέ χίλιες δόλιες μεθοδεύσεις ξεκληρίστηκαν, ἐκδιώχθηκαν καί ἁρπάχτηκαν οἱ περιουσίες τους. Τί κάνομε ἐμεῖς στή Θράκη καί στά Δωδεκάνησα; Κανακεύομε καί πριμοδοτοῦμε τούς μουσουλμάνους, ἀδιαφοροῦμε γιά τήν ἀσύδοτη προπαγάνδα εἰς βάρος τῆς χώρας μας καί ἀφήνομνε νά ἁλωνίζουν καί νά ξεσηκώνουν οἱ Τοῦρκοι καί οἱ ἄνθρωποι τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου  Ἕλληνες πολῖτες, διότι δῆθεν ἐμεῖς εἴμεθα κράτος δικαίου καί ἐλευθερίας!!! Ποῦ ἀκούστηκε κάθε Τοῦρκος ὑπουργός ἤ πρωθυπουργός ἤ πρόεδρος πού ἔρχεται στήν Ἀθήνα, κατόπιν νά πηγαίνη στή Θράκη νά ἐπιθεωρήση καί νά ξεσηκώση τούς μουσουλμάνους κατά τῆς Ἑλλάδος; Κάνουν τό ἴδιο οἱ  Ἕλληνες ὑπουργοί καί πρωθυπουργοί πού μεταβαίνουν στήν Ἄγκυρα ἤ τήν Κωνσταντινούπολη; Πηγαίνουν ἀπαραιτήτως στήν Χάλκη, στήν  Ἴμβρο, στήν Τένεδο γιά νά διαπιστώσουν τίς παραβιάσεις τῶν διεθνῶν συνθηκῶν καί τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς καί τά ἐγκλήματα ἐναντίον τῆς ἑλληνικῆς καί ὄχι χριστιανικῆς ἁπλῶς μειονότητας; Καί τούς ἐπιτρέπουν οἱ σωβινιστές Τοῦρκοι νά κατηγοροῦν τή χώρα τους καί νά καλοῦν σέ ἐξέγερση ἐναντίον τους προκειμένου νά ἑνωθοῦν μέ τή μητέρα πατρίδα;

                Εἴμαστε κράτος σοβαρό ἤ κράτος ὀπερέττα; 

Ἔχομε ὑπεύθυνους καί σοβαρούς κυβερνῆτες ἤ μᾶς κυβερνοῦν ἀνδρείκελα καί προδότες τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων; Δέν ξέρουν ὅτι μεταξύ κρατῶν πρέπει νά ἰσχύη ἡ ἀμοιβαιότης; Δέν θά βρεθῆ ἕνας ψυχωμένος κυβερνήτης νά κλείση τό τουρκικό προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς καί νά ἐφαρμόση τόν ἑλληνικό νόμο γιά ὅποιον στρέφεται κατά τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας; Διότι νά ἐφαρμόση μέτρα ἀντίστοιχα τῶν ὅσων ἐφαρμόζουν οἱ Τοῦρκοι ἐναντίον τῆς  ξεκληρισμένης ἑλληνικῆς μειονότητας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῶν Πριγκιπονήσων καί τῆς  Ἴμβρου καί Τενέδου δέν ὑπάρχει ἐλπίδα, διότι ὅλοι εἶναι κιοτῆδες, γραικύλοι, ἐξαρτήματα ξένων καί ἀνθελληνικῶν κέντρων, ἰδιοτελῆ ἀνθρωπάρια, πού ντροπιάζουν καί ἐξευτελίζουν τό ἑλληνικό ὄνομα καί τήν τρισένδοξη χώρα μας. Καί ἄν δέν ξυπνήσωμε ὅλοι, ὅσοι αἰσθανόμαστε βαρύ τό φορτίο τοῦ ἑλληνικοῦ ὀνόματος καί τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας στήν πλάτη μας, γιά νά ἐνδιαφερθοῦμε γιά τόν μικρό αὐτόν χῶρο, στόν ὁποῖο ἔχει περιορισθῆ ἡ Πατρίδα μας, τότε τό μέλλον τῆς Θράκης μας καί τῆς Ἑλλάδος γενικά διαγράφεται πολύ ζοφερό. Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω! Οἱ καιροί οὐ μενετοί! Ξυπνῆστε ὅσοι ἔχετε ἀπομείνει ἀκόμη  Ἕλληνες!!!

Καί ξυπνοῦμε στήν περίπτωση αὐτή σημαίνει: ξεσηκωνόμαστε ὅλοι ἀμέσως, διαμαρτυρόμεθα συνεχῶς μέ κάθε πρόσφορο τρόπο καί πρό πάντων μαυρίζομε στίς ἐκλογές τούς κιοτῆδες γραικύλους ὑποψηφίους καί κυβερνῆτες καί ἀναζητοῦμε ἄλλους ἱκανούς, δίκαιους, ἀξιοπρεπεῖς καί ἑλληνόψυχους, ὅπως κάνουν ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ λαοί γιά τή χώρα τους. Ὅλων τῶν λαῶν οἱ ἡγέτες, καλοί ἤ κακοί, περιφρουροῦν τά συμφέροντα τῆς χώρας τους ἔναντι ἐξωτερικῶν ἐχθρῶν. Μοναδική ἐξαίρεση παγκοσμίως ἀποτελοῦν οἱ δικοί μας ἀνερμάτιστοι, ἀπάτριδες καί προδότες οὐσιαστικά, δῆθεν δημοκράτες καί διεθνιστές καί πολλοί ἀπ’ αὐτούς μυστικοί πράκτορες ξένων συμφερόντων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν καταντήσει τή χώρα μας ξέφραγο ἀμπέλι καί μύλο τῆς κατηγορίας «Μπᾶτε σκύλοι ἀλέστε καί ἀλεστικά μή δίνετε».

 

―――――

  1. Ὅπως ἔχω πεῖ πολλές φορές καί ἔχω γράψει καί σέ ποιήματά μου, ἡ Ἑλλάδα ἔχει πολλούς ἥρωες, γιατί ἐδῶ φυτρώνουν καί πολλοί προδότες (ὅπως περίπου οἱ τσουκνίδες καί τά ζιζάνια δίπλα στά εὐγενῆ καλλιεργούμενα φυτά), οἱ ὁποῖοι πρέπει νά ἐξουδετερώνονται.
  2. Βλ. ποιήματα τοῦ 1989 « Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀδέλφια» καί «Παγκόσμια Ὁμοσπονδία (Τό Κράτος ΓΗ)», «Ρουμελιώτικη Ἑστία», ἀριθ. τεύχ. 118 (Ἰανουαρίου-Μαρτίου 2017), σελ. 58 καί 56.
  3. Ἡ ἰσότητα αὐτή, πού ἰσχύει μόνον κατά τήν ψηφοφορία πρό τῆς κάλπης τῶν ἐκλογῶν, οὐσιαστικά καταντάει καί αὐτή ἀνισότητα, ἀφ’ ἑνός μέν λόγω τῆς οἰκονομικῆς ἀνισότητος τῶν πολιτῶν καί ἀφ’ ἑτέρου διότι οἱ προικισμένοι, συνεπεῖς, ἐνημερωμένοι καί ἀπολύτως ἔντιμοι πολῖτες ἀποτελοῦν μικρή μειοψηφία ἀνάμεσα στό πλῆθος τῶν μετρίας μόρφωσης καί ἀντιλήψεως ἀπληροφόρητων, ἀδιάφορων γιά τά κοινά, ἰδιοτελῶν ἤ καί κακεντρεχῶν συμπολιτῶν τους, οἱ ὁποῖοι πολύ εὔκολα ἐξαπατῶνται ἀπό δημαγωγούς ὑποψηφίους ἐπί μεγίστῃ ζημίᾳ τῆς Πολιτείας. Γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν κινδύνων αὐτῶν οἱ Ρωμαῖοι στή «Δημοκρατία» τους εἶχαν καθιερώσει τή διαρχία καί ἐτήσια μόνον θητεία τῶν ἀρχόντων τους καί τῶν δύο ὑπάτων τους (τρόπόν τινα πρωθυπουργῶν καί στρατηγῶν), τή γερουσία (Σύγκλητο) καί τήν πλειονοψηφία στή συνέλευση τῶν δύο προνομιούχων ἀνωτέρων τάξεων, οἱ ὁποῖες ἀριθμητικά ἦταν μικρή μειοψηφία μέσα στήν Πολιτεία. Δηλαδή εἶχαν καθιερώσει ἕνα μικτό πολίτευμα, κρᾶμα ἀριστοκρατίας καί δημοκρατίας, τό ὁποῖο ἄντεξε ἐπί πολλούς αἰῶνες.

About PKR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Λαμιώτικο καρναβάλι

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018   «Το Μαγικό Ξόρκι της Αποκριάς» ...

Κούλουμα στην Υπάτη

«Καλώς την Σαρακοστή… την Καθαρή Δευτέρα» θα τραγουδήσουν και φέτος ...

Ἡ μωρία τῆς ἀπιστίας

Tοῦ Προέδρου τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Ε.Κ.Π.Α. ...

Απόκριες στην Άμφισσα

Απόκριες στην Άμφισσα 2018   Στις 2 Φεβρουαρίου … τα ...

Άγιος Κοσμάς Αιτωλός Ιόνια οδός

Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 στην αίθουσα της πρώην Τράπεζας ...